TET /

EtäTET-ohje työnantajalle

Hienoa, että olette päättäneet ottaa yritykseenne TET-harjoittelijan tai harkitsette TET-harjoittelijan ottamista! EtäTET tarjoaa nuorelle tärkeän ensikosketuksen työelämään myös poikkeusaikana ja mahdollistaa uuden tavan toteuttaa työelämään tutustumisen myös tulevaisuudessa!

 

Näin luot nuorelle onnistuneen etäTET-kokemuksen!

 

Työnantajan on tärkeää valmistautua etäTET-viikolle etukäteen. Suunnittelu vähentää varsinaisen etäTET-viikon työmäärää ja yllättäviä tilanteita, ja mahdollistaa nuorelle hyvän ja onnistuneen kokemuksen työelämästä. Ensiksi työnantajan on hyvä nimetä yksi tai kaksi vastuuhenkilöä ”etäTET-kummia”, jotka huolehtivat viikon suunnittelusta ja valmisteluista sekä tettiläisen ohjaamisesta seuraavien ohjeiden mukaisesti.

Suunnittelussa on hyvä huomioida ainakin seuraavat osa-alueet, jotta taataan nuorelle onnistunut etäTET-kokemus. Alla tarkemmat ohjeet kunkin osa-alueen toteutukseen.

 1. EtäTET-viikosta sopiminen ja viestintä
 2. Tekninen toteutus
 3. Viikon aikataulu ja ohjelma
 4. Esimerkkejä tehtävistä
 5. Ensimmäisen päivän ohjelma
 6. Lisävinkkejä onnistumiseen

 

1. EtäTET-viikosta sopiminen ja viestintä

 

Pohdi ensin pystyttekö tarjoamaan TET-paikan yhdelle vai useammalle nuorelle. EtäTETin voi toteuttaa esimerkiksi kahdelle oppilaalle, jotka voivat  työskennellä parin kanssa. EtäTETin voi suunnitella myös ryhmälle eli ottamalla esimerkiksi 4-8 nuorta yhtä aikaa TETtiin (ks. TAT ja Nordea esimerkki sivun lopusta). Ryhmälle voi suunnitella yhteisen projektin, ja samalla nuorille annetaan mahdollisuus oppia tiimityöskentely- ja vuorovaikutustaitoja.

Voit tarjota etäTET-mahdollisuutta nuorille ottamalla yhteyttä eri oppilaitosten opinto-ohjaajiin tai markkinoimalla etäTET-mahdollisuutta omissa kanavissanne. TET-jakson ajankohta on koulukohtainen, joten kannattaa tarjota useampaa ajankohtaa tai sopia ajankohta yhdessä koulun/tettiläisen kanssa.

Ennen etäTET-viikkoa kerro tettiläiselle ja opinto-ohjaajalle, millä työskentelyalustalla ja mihin aikaan tapaatte ja lähetä samalla kokouskutsun linkki oppilaalle.  Lähetä myös laatimanne aikataulu tettiläiselle mahdollisuuksien mukaan jo etukäteen.

 

2. Tekninen toteutus

 

Microsoft Teams / Google Meet & WhatsApp apuna viestinnässä

EtäTET-jaksolle on hyvä valita nuorelle tuttu alusta, jotta tämän opettelu ei vie TET-viikolla aikaa. Nuorelle voi olla haasteellista kirjautua monelle eri tekniselle alustalle, joten alustoja ja muita apuvälineitä olisi hyvä olla käytössä mahdollisimman vähän. Voit varmistaa opolta, mitä etätyövälineitä nuoret ovat käyttäneet koulussa. Usein tuttu työväline on joko Microsoft Teams tai Google Meet. Mikäli haluatte käyttää yrityksenne käytössä olevaa muuta alustaa, varaa aikaa sen opettamiseen nuorelle heti etäTET-viikon alussa.

Tämän lisäksi olisi hyvä perustaa TET-viikolle WhatsApp-ryhmä oppilaalle ja yrityksen yhteyshenkilö(i)lle. WhatsApp:n kautta viestiminen on nuorille usein kaikkein luontevinta, joten sitä voi halutessaan käyttää myös esimerkiksi palautekeskusteluihin.

Luo kalenterikutsut valmiiksi ja lähetä ne nuorelle ennen etäTETtiä.

 

Office365 -ympäristö apuna työskentelyssä

EtäTET-viikolla tehtäviin projekteihin ja tehtäviin voidaan käyttää Office365-ympäristön työkaluja. PowerPoint ja World-ohjelmat ovat usein nuorille tuttuja työkaluja. Mikäli tettiläisellä ei ole koneissaan käytössä Microsoftin lisenssejä, tehtäviä voi toteuttaa myös esimerkiksi Google Driven avulla.

 

3. Viikon aikataulu ja ohjelma

 

Tettiläiselle on hyvä luoda selkeä aikataulu, koska se auttaa oppilasta ennakoidaan tulevaa ja hahmottamaan, mitä on milloinkin TET-jakson ohjelmassa. Voit hyödyntää aikataulun suunnittelussa TATin mallipohjaa lukujärjestyksestä (löytyy sivuston alareunan liitteestä). Lukujärjestys on hyvä lähettää tettiläiselle jo ennen etäTET-viikkoa tai viimeistään ensimmäisenä työpäivänä.  Voit tarvittaessa kysyä apua lukujärjestyksen laatimiseen tettiläisen opolta.

 

Vinkkejä lukujärjestyksen laatimiseen ja sen hyödyntämiseen

 • Katso ensin lukujärjestyksen mallipohja (etäTET_lukujärjestys_malli).
 • Lukujärjestyksen on tarkoitus olla karkea kuvaus viikon kulusta. Kunkin päivän tarkemmat sisällöt ja työskentelyohjeet on hyvä käydä tettiläisen kanssa joka aamu erikseen läpi.
 • Merkitse tauot ja niiden pituus selkeästi.
 • Värikoodit selkeyttävät lukujärjestystä. Voit nimetä ja värikoodata työskentelyajat mallipohjan tapaan sen mukaan, onko kyseessä työskentelyä ohjaajan kanssa, itsenäistä työskentelyä, projektityöskentelyä vai esimerkiksi työtilanteiden seuraamista.
 • Järjestä päivän alussa ja lopussa tettiläiselle ohjattua aikaa, koska tämä luo rytmiä päivään. Aamulla tettiläiseltä voi esimerkiksi kysyä päivän kuulumisia, ohjeistaa tuleviin tehtäviin ja iltapäivällä tehtävät kannattaa käydä läpi, antaa palautetta ja pohjustaa seuraavaa päivää. Aamu- ja iltapäivätsekeissä kannattaa käydä läpi myös mahdollisia heränneitä kysymyksiä, ja jutella niitenkin työelämästä. Aamu- ja iltapäivätsekit voivat olla lyhyitäkin.

 

Vinkkejä TET-viikon ohjelmaan

Viikko voi sisältää itsenäistä työskentelyä, projektityöskentelyä, työskentelyä ohjaajan kanssa ja esimerkiksi eri työtilanteiden seuraamista

 • Itsenäinen työskentely voi sisältää erilaisia itsenäisiä TET-aiheisia tehtäviä (katso esimerkkejä alla). Voit antaa oppilaalle aikaa tehdä myös esimerkiksi Duunikoutsi-sovelluksessa olevia haasteita, jotka liittyvät työelämään.
 • Projektityöskentely voi sisältää ryhmässä tehtäviä yritykseen liittyviä tehtäviä (katso esimerkkejä alla).
 • Ohjaajan kanssa työskentely voi aiemmin kuvattujen aamu-/iltapäivätsekkien lisäksi sisältää mm. palautekeskustelut tettiläisen kanssa tai keskustelua yrityksenne kesätyömahdollisuuksista ja urapoluista. Varaa palautekeskustelulle tarpeeksi aikaa ainakin viimeisenä etäTET-päivänä. Kysy jo alkuviikosta, onko oppilaalla valmis arviointi-/palautekeskustelupohja.
 • Eri työtilanteiden seuraamisella saadaan tettiläiselle esiin työpaikan kulttuuria työpaikalta; ota oppilas mukaan kahvitaukoihin, tiimipalavereihin tai asiantuntijatapaamisiin jne. Vaikka oppilas ei pääse fyysisesti työpaikalle, hänelle voi näyttää, miltä työpaikalla näyttää esimerkiksi videopuhelulla. Tämäkin luo mielikuvaa työelämästä ja voi auttaa kiinnittymään työpaikkaan.

 

4. Esimerkkejä tehtävistä

 

EtäTET voi tuntua työskentelymuotona oppilaista jännittävältä, joten tehtävien ja tehtävänantojen kannattaa olla mahdollisimman selkeitä. Myös tehtävien määräaika eli tarkat deadlinet auttavat. Selvitä oppilaan vahvuudet ja erityisosaamisalueet. Hän saattaa esimerkiksi hallita kuvankäsittelyohjelmia tai olla taitava valokuvaaja tai somettaja.

Voit antaa etäTETtiläiselle projektin eli ongelman, johon oppilas miettii ratkaisun, idean tai toteutustavan. Alusta tehtävä selkeästi oppilaalle. Projekti voi käsitellä esimerkiksi seuraavia teemoja:

 • Viestinnän ja markkinoinnin sisällöt
  • Nettisivut:
   • Ohjeista oppilas tutustumaan yrityksen nettisivuihin ja listaamaan sivuston plussat ja miinukset. Mitä sivustolle tulisi lisätä tai mitä sieltä tulisi poistaa? Uusia ideoita visuaalisen ilmeen suhteen? Jne.
   • Miltä nettisivut näyttävät nuoren silmin? Löytyvätkö tärkeät tiedot helposti? Onko jossain parantamisen varaa?
  • Muu markkinointimateriaali:
   • Miltä esitteenne ja muu markkinointimateriaalinne näyttävät oppilaan silmin?
   • Osallista oppilas yrityksen palveluiden ja valikoiman kehittämiseen esimerkiksi hyödyntämällä nuorten ideoita kohderyhmämarkkinoinnissa, osallistamalla käyttäjätutkimukseen tai tuotekehitykseen.
  • Yrityksen ja toimialan videot:
   • Pyydä oppilasta kommentoimaan työpaikassa tehtyjä videoita.
   • Uuden videon ideointi (sisältö, käsikirjoitus, kuvauspaikat jne). Jos oppilas on kiinnostunut videoiden teosta, hän voi kuvata (some)videon yrityksestä muille oppilaille tai koulua varten. Video voi olla esimerkiksi toimialaesittely tuleville kesätyöntekijöille tai tettiläisille. Aihe voi olla mikä tahansa muukin.
  • Sosiaalinen media:
   • Anna oppilaan tehdä sisältöjä sosiaaliseen mediaan. Keskustelkaa tehtävän tavoitteista ja miettikää etukäteen sisällöt/aiheet.
   • Tettiläinen voi myös seurata jotain yritykselle tärkeätä sosiaalisen median kanavaa ja etsiä sieltä työnantajalle hyödyllistä tietoa.
  • Kilpailijakartoitus:
   • Oppilas voi selvittää, kuka myy vastaavia tuotteita/palveluita ja millainen hintataso kilpailijalla on.
 • Urahaastattelut
  • Anna tettiläiselle aikaa suunnittella haastattelurunko, jossa hän voi kysyä työpaikan työntekijöiltä heidän työuristaan.
  • Tettiläinen voi haastatella työntekijöitä esimerkiksi Teamssin kautta ja selvittää, mitä esimerkiksi markkinoinnin työntekijän työtehtäviin kuuluu.

 

5. Ensimmäisen päivän ohjelma

 

Ensimmäisen päivän ohjelman on hyvä olla vahvasti ohjattua. Viikon edetessä itsenäisen tai ryhmätyön määrää voi lisätä vähitellen.

Ensimmäisenä päivänä aamun voi aloittaa pitemmällä yhteisellä keskusteluhetkellä, jossa:

 • Esittäytykää puolin ja toisin.
 • Kerro yrityksestä ja toimialasta.
 • Käykää läpi, keneen oppilas on yhteydessä etäTETin aikana, jos tulee kysymyksiä, ja miten viikon aikana kommunikoidaan. Tettiläiselle on tärkeää luoda tunne, että hän voi olla yhteydessä yhteishenkilöönsä milloin vain työpäivän aikana.
 • Käykää läpi viikon pelisäännöt – osallista nuori
  • Pelisääntöjä voivat olla esimerkiksi seuraavat, ole ajoissa, tee parhaasi, kysy ja tarjoa apua tarvittaessa jne.
  • Sovitaan käytännöt: poissaoloilmoitukset, lounas (sovi oppilaan kanssa syökö oppilas lounaansa koululla vai onko joku muu järjestely?)
 • Käy läpi viikon lukujärjestys.
 • Käy läpi tehtävät ja tavoitteet yleisellä tasolla.
 • Käy läpi joidenkin tarvittavien ohjelmien/työkalujen käyttö (esim. Excel, Canva tms.) jos oppilas tarvitsee niitä työssään
 • Kysy myös tettiläisen toiveita viikolle ja kerro, että ohjelmaa voidaan muokata.
 • Huomioi, että chattiin kirjoittaminen voi tuntua ainakin alussa helpommalta kuin puheenvuoron ottaminen videopuhelussa.

 

6. Lisävinkkejä onnistumiseen

 

 • Tee konkreettisia tehtäviä ja laadi selkeät ohjeet nuorelle.
 • Määrittele tehtävät ja niiden tavoitteet mahdollisimman tarkasti.
  • Määrittele, mitä tettiläiseltä odotetaan
  • Määrittele, paljonko tehtävään on hyvä käyttää aikaa
  • Käy läpi tavoitteiden toteutumista läpi välikeskusteluissa ja anna tarvittaessa lisäohjeita.
  • Anna palautetta pienistäkin onnistumisista. Onnistuminen voi olla myös rohkeus osallistua ja kokeilla eikä pelkästään lopputulos. Rakentavaakin palautetta kannattaa antaa.
 • Panosta hyvään ilmapiiriin, onnistumisen mahdollisuuden luomiseen.
 • Kysy nuorelta viikon aikana säännöllisesti kuulumisia ja palautetta.
 • Nuorelle voi olla haastavaa vastata avoimiin kysymyksiin, joten palautetta ja kuulumisia voi kysyä erilaisten tehtävien avulla
  • Esimerkiksi kuvaa fiilistäsi emojilla, GIF:llä, kuvalla? Miksi valitsit kyseisen kuvan?
  • Palautteeseen selkeät kysymykset
   • Mikä on ollut kivaa?
   • Mikä on ollut haastavaa?
   • Mitä olet oppinut?
   • Mitä haluat vielä oppia?
 • On hyvän tavan mukaista antaa tettiläiselle todistus viikosta.
 • Kehu ja kannusta!

 

Ohjeet on laadittu syksyllä 2020 Talous ja nuoret TATin ja Nordean toteuttamien etäTET-pilotointien pohjalta.

 • Oppilaat olivat ensimmäisen viikon Nordealla ja toisen viikon Talous ja nuoret TATissa.
 • EtäTET-ryhmässä oli mukana useampi nuori ja he työskentelivät pääasiallisesti Microsoft Teamsin kautta.
 • Oppilaille annettiin projekti eli ongelma, johon he miettivät ratkaisun ja toteutustavan. Projekti alustettiin oppilaalle tarkasti ja oppilaat saivat tukea ja sparrailua projektinsa aikana. Lopuksi oppilaat esittelivät Nordealle ja TATille tuotoksensa.
 • Lisäksi viikkojen aikana oppilaat pääsivät tutustumaan finanssialaan ja organisaatioiden eri tehtäviin.

 

Lue lisää etäTET-kokemuksista:

Työelämään voi tutustua myös etänä – Nordean TET:iläiset innostuivat talous- ja raha-asioista

Avainsanat: TET

Siirry materiaaliin