Ohjeet / Kaikki

Kesätyön ABC

Kesätyön ABC -sivulta löydät työelämään liittyviä sanoja. Ota haltuun sanasto ja lue lisää aiheesta kesätyö 2020 -osiosta.

 

Irtisanomisaika

Työsopimuksen yhteydessä voidaan sopia irtisanomisajasta. Tämä tarkoittaa aikaa, joka kuluu irtisanomis- tai irtisanoutumisilmoituksen jättämisestä töiden lopettamiseen. Irtisanoutumisaika on 14 päivää, jos työsuhde on jatkunut enintään vuoden. Määräaikainen työsopimus voidaan irtisanoa, jos siitä on sovittu erikseen työsopimuksessa.

Koeaika

Työsopimuksen yhteydessä voidaan sopia koeajasta. Se on enintään 4 kuukautta. Alle 8 kuukauden pituisissa työsuhteissa koeaika voi olla enintään puolet työsuhteen kestosta.

Lomapäivä

Jokaiselta työkuukaudelta kertyy yleensä 2 lomapäivää. Päiviä kertyy myös kesätyöntekijöille, joille lomapäivät korvataan usein rahana.

Luottamusmies

Jokaisella suuremmalla työpaikalla on työntekijöiden valitsema luottamusmies. Luottamusmies huolehtii työntekijöiden asioista ja työehtosopimuksen noudattamisesta ja auttaa ongelmatilanteissa. Jollei yrityksellä ole omaa luottamusmiestä, apua saa alan ammattiliitosta.

Määräaikainen sopimus

Määräaikainen työsopimus solmitaan tietylle aikavälille. Sen aikana työntekijää ei voi lomauttaa eikä irtisanoa, ellei siitä ole erikseen sovittu. Toisaalta työntekijä ei voi irtisanoutua ennen määräajan päättymistä. Määräaikaisuus perustuu yleensä työn luonteeseen: kyseessä voi olla harjoittelu tai sijaisuus, rajattu työkokonaisuus, projekti tai kausiluontoinen työ.

Perehdyttäminen

Työnantaja järjestää uusille työntekijöille työhön perehdyttämisen töiden alkaessa. Perehdytyksessä käydään läpi kaikki työntekoon liittyvät asiat, kuten työajat, työpisteet, työtehtävät sekä työturvallisuuteen liittyvät asiat. Perehdytyksessä esitellään myös muut työntekijät ja  työpaikan tilat. Lisäksi työntekijälle kerrotaan laajemmin yrityksestä ja työyhteisöstä. Kyseleminen on perehdyttämisessä sallittua ja erittäin toivottavaa!

Työaika

Alle 15-vuotiaan työaika on enintään 7 tuntia päivässä ja 35 tuntia viikossa. Ylitöitä ei saa tehdä.

15 vuotta täyttäneillä työaika on enintään 8 tuntia päivässä ja 40 tuntia viikossa. Työntekijä ja työnantaja voivat sopia liukuvasta työajasta. Tämä tarkoittaa sitä, että työntekijä voi tulla paikalle viimeistään sovittuun kellonaikaan mennessä ja lähteä töistä pois, kun tuntimäärä on täynnä.

Osa-aikatyö tarkoittaa sitä, että työpäivät ovat lyhempiä tai työpäiviä on vähemmän viikossa.

Työehtosopimus

Työehtosopimuksessa määritellään kunkin alan työehdot. Siinä on sovittu muun muassa työajoista, ylityökorvauksista, vähimmäispalkoista ja muista ehdoista. Sopimusta tulee noudattaa jokaisen työntekijän kanssa riippumatta siitä, kuuluuko hän ammattiliittoon. Siitä saa poiketa vain työntekijän eduksi.

Työsopimus

Työsopimus allekirjoitetaan ennen työsuhteen alkamista. Sopimus on hyvä tehdä kirjallisesti, jotta epäselvissä tapauksissa voidaan tarkistaa, mitä on sovittu.  Työsopimuksesta käyvät ilmi ainakin työsuhteen kesto, työsuhteen ehdot, palkka ja muut edut, työaika sekä työtehtävät.

15-vuotias saa itse tehdä, irtisanoa ja purkaa työsopimuksensa. Alle 15-vuotiaan puolesta työsopimuksen tekee huoltaja tai heidän luvallaan nuori itse.

Huoltaja voi purkaa 15–18-vuotiaan työsopimuksen, mikäli siitä on haittaa alaikäisen kasvatukselle, terveydelle tai kehitykselle.

Yli- ja yötyöt

Yli- ja yötöistä on sovittava ennakkoon. Ylitöitä ei ole pakko tehdä. Ylityö korvataan erikseen, ja korvaus voi olla joko rahallinen tai vaihto vapaa-aikaan. Kello 23:n ja 6:n välinen työ on yötyötä. Yli- ja yötyö on kielletty alle 15-vuotiailta.

Avainsanat: kesätyö-ohjeet