Digitaalinen materiaali / Alakoulu, Alakoulu, 1.–3. luokat, Alakoulu, 4.–6. luokat

Mun elämä, mun osaaminen | Oppitunti 3 – Vahvuudet vauhtiin

Open tietoisku

Oppitunnin tavoitteet

 • Oppilas tutustuu vahvuuden käsitteeseen sekä erilaisiin vahvuuksiin
 • Oppilas harjoittelee tunnistamaan omia ja muiden vahvuuksia
 • Oppilas harjoittelee ryhmässä toimimista ja yhteisten päätösten tekemistä

 

Oppitunnin rakenne

 1. Apurin tarinaohje oppitunnille
 2. Yritystestaamon tehtävävihkon tehtävät ryhmittäin
 3. Vahvuus-yhdistelypeli ryhmissä
 4. Osaamisprofiilin täyttäminen / kotitehtävien anto

 

Sanasto

Vahvuus

 Vahvuudet ovat niitä asioita, joissa olemme hyviä. Vahvuudet voivat olla ominaisuuksia, kykyjä tai taitoja, joiden avulla saamme itsestämme parhaat puolet esille. Tässä oppimiskokonaisuudessa käsitellään erityisesti luonteenvahvuuksia.

 

Ennakkovalmistelut

 1. Tutustu oppituntisuunnitelmaan ennakkoon.
 2. Ota esille ryhmien aloittamat Yritystestaamon tehtävävihkot
 3. Huolehdi, että oppilaiden aloittamat Osaamisprofiilit ovat valmiina oppituntia varten.
 4. Varaa ryhmien käyttöön saksia aktiviteettia 3 varten. 

 


 

Oppituntisuunnitelma

I Vahvuuksista toimintaan – oppitunnin tarinaohje (n. 10 min)

Tämän aktiviteetin tarkoituksena on orientoitua oppituntiin sekä sen sisältöihin yhdessä oppilaiden kanssa. Samalla harjoitellaan kuullun ymmärtämistä.

Opettaja lukee oppitunnin tarinaohjeen oppilaille. Tarinassa Apuri kertoo Jasun jännityksestä ja siitä, miten Jasu tunnisti omia vahvuuksiaan. Lukemisen jälkeen käydään kertomuksen avainasiat läpi keskustellen. Voitte käyttää apuna keskustelua tukevia kysymyksiä.

Tarinaohje:

Hyvät oppilaat, tervetuloa jälleen yhteiselle oppitunnille tänne minun, eli Apurin Yritystestaamoon! Jatketaan siitä, mihin jäimme viimeksi, eli autetaan yrityskyläläisiä yritystoimintaan liittyvissä haasteissa.

Elämässä vastaantulevissa haasteissa meillä on monesti apuna ja tukena omat vahvuutemme, eli ne asiat, joissa olemme hyviä. Vahvuudet voivat olla ominaisuuksia, kykyjä tai taitoja, joiden avulla saamme itsestämme parhaat puolet esille. Omia vahvuuksia on joskus vähän vaikea tunnistaa, ainakin yksin. Siksi myös Jasu tuli juttusilleni Yritystestaamoon. Häntä nimittäin alkoi jännittämään, että vaikka hänellä onkin nyt selvillä oma liikeidea sekä selkeyttä omista asiakkaistaan, ei hän ole varma riittääkö hänen osaamisensa yrityksen pyörittämiseen.

”Miten minä onnistuisin? Olen vain tavallinen koululainen!” Voihkaisi Jasu päästessään tänne Yritystestaamoon. ”Ei hätä ole tämän näköinen”, vastasin kaikessa viisaudessani. ”Vahvuutemme tulevat monesti esille tekemisen kautta. Lähdetään pohtimaan mitä kaikkea sinä oletkaan tehnyt ja miten vahvuutesi ovat sinua niissä tilanteissa auttaneet.”

Jasu innostui pohtimaan asiaa kanssani. Hän kertoi osallistuneensa koulun myyjäisiin, jossa hän sekä vastaanotti rahaa että antoi rahasta tarvittaessa myös takaisin. Lisäksi Jasu totesi, että hän pysyy hyvin aikatauluissa ja on koulussa aina aamulla oikeaan aikaan. Pienellä avulla Jasu huomasikin, että on hyödyntänyt näissä tilanteissa aivan huomaamattaan sekä harkitsevaisuuden vahvuuttaan, joka näkyi esimerkiksi huolellisuutena rahan kanssa, että itsesäätelyn vahvuuttaan, jonka avulla hän osaa toimia aikataulun mukaisesti. Nämä ovatkin jo tärkeitä vahvuuksia yrittäjälle!

Muistutin Jasua myös siitä, kuinka innokkaasti hän on aina oppimassa uutta ja kokeilemassa uusia asioita. Tällainen toiminta on varma merkki oppimisen ilon sekä innokkuuden vahvuuksista, joiden avulla yrittäjä kuin yrittäjä pärjää pitkälle. Jasu on kaiken lisäksi hyvä vitsinikkari, kuten minäkin! Huumorintaju onkin vahvuus, jonka avulla myös haastavasta tilanteesta pääsee eteenpäin.

”Ei hullumpaa. Olen huolellinen ja innokas. Osaan huolehtia tärkeistä asioista ja osaan nauraa vaikeassakin tilanteessa. Voisikohan minusta tullakin lähikioskin yrittäjä?” Jasu pohti vielä ääneen tapaamisemme lopuksi. ”Tottakai!” vastasin iloisesti. ”Ja mitä enemmän pohdit vahvuuksiasi, sitä enemmän niitä tunnistat ja sitä useammin osaat käyttää niitä hyödyksi elämässä.”

Tänään onkin tärkeää, että autatte yrityskyläläisiä tunnistamaan omia vahvuuksiaan. Voi olla, että opitte myös itsestänne jotakin!

Keskustelua tukevia kysymyksiä:
 • Miksi Jasua jännitti?
 • Mitä vahvuuksilla tarkoitetaan?
 • Minkä avulla Apuri kehotti Jasua miettimään omia vahvuuksiaan?
 • Mitä vahvuuksia Jasu ja Apuri tunnistivat yhdessä?

 

II Vahvuudet vauhtiin Yritystestaamon ryhmätehtävät (n. 15 min)

Tämän aktiviteetin tarkoituksena on harjoitella ryhmässä toimimista sekä harjoitella vahvuuksien tunnistamista toiminnan kautta.

Opettaja jakaa jokaiselle ryhmälle Yritystestaamon tehtävävihkot. Oppilaat tekevät ryhmissä Yritystestaamon tehtävävihkosta oppitunnin 3 tehtävät. Tehtävissä oppilaat auttavat yrityskyläläistä tunnistamaan omia vahvuuksiaan ja miettimään miten vahvuuksia voi hyödyntää yritystoiminnan tukena.

Ryhmät tarvitsevat tehtävävihkoja seuraavaa toiminnallista tehtävää varten, joten vihkoja ei vielä kerätä talteen.

 

III Yhdistelypeli vahvuuksista – toiminnallinen tehtävä (n. 20 min)

Tämän aktiviteetin tarkoituksena on, että oppilaat pääsevät tutustumaan vahvuussanastoon sekä erilaisiin tapoihin, joilla vahvuudet voivat ilmetä toiminnassa.

Jokaisen ryhmän Yritystestaamon tehtävävihkon lopussa on vahvuuskortteja, joissa kortin toisella puolella on vahvuus ja toisella puolella kuvaus kyseisestä vahvuudesta. Vahvuudet löytyvät tehtävävihkon lopusta kahteen kertaan, toiset sinisellä ja toiset vaaleanpunaisella pohjalla. Jokaisesta tehtävävihkosta löytyy 12 vahvuutta, jotka vaihtelevat tehtävävihkottain.

Oppilaat leikkaavat ryhmissään vahvuuskortit irti tehtävävihkoista, jonka jälkeen yhdistelypelin voi aloittaa:

 1. Oppilaat laittavat vahvuuskortit pöydälle niin, että siniset vahvuuskortit ovat vahvuus ylöspäin, ja vaaleanpunaiset kortit vahvuuden kuvaus ylöspäin.
 2. Oppilaiden tehtävä on yhdistää oikea vahvuus oikeaan kuvaukseen. Oppilaat valitsevat vuorotellen yhden vahvuuden, johon yrittävät löytää oikean kuvauksen. Vastauksen voi tarkistaa kääntämällä kuvauskortin toisin päin, jolloin vahvuus tulee esille.
 3. Jos oppilas arvaa vahvuuden kuvauksen oikein, hän saa vahvuuskortit itselleen ”pisteeksi”.
 4. Peliä jatketaan vuorotellen, kunnes kaikki vahvuudet ovat löytäneet oman kuvauksensa.

Opettaja kerää tehtävävihkot ja vahvuusmuistipelin kortit talteen kun ryhmät ovat valmiit. Vahvuuskortteja voi hyödyntää sopivissa väleissä myös jatkossa, jolloin vahvuussanasto jää oppilaille käyttöön tulevaisuutta varten.

 

IV Mitkä on mun vahvuudet? – Osaamisprofiilin itsenäinen tehtävä/kotitehtävä (n. 10 min)

Tämän aktiviteetin tarkoituksena on harjoitella omien vahvuuksien tunnistamista ja sanoittamista.

Oppilaat tekevät omaan Osaamisprofiiliinsa omia vahvuuksiaan koskevat tehtävät. Osaamisprofiilin täyttö voidaan aloittaa tunnilla ja sitä voi jatkaa kotitehtävänä.

Sopikaa oppilaiden kanssa mihin mennessä Osaamisprofiilit tulee palautta opettajalle. Näin Osaamisprofiilit ovat tallessa seuraavaa oppimiskokonaisuuden tuntia varten.

 

 

 


Lisätehtävä

Vahvuudet käytössä – toiminnallinen tehtävä (n. 10-15 min)

Tämän aktiviteetin tarkoituksena on harjoitella sekä hyödynnettyjen vahvuuksien tunnistamista että reflektoida oppitunnilla opittuja asioita. Tehtävä vahvistaa myös oman mielipiteen muodostamisen ja ilmaisemisen taitoja.

Muodostetaan luokkaan mielipidejana, jonka toisessa päässä ollaan täysin samaa mieltä ja toisessa täysin eri mieltä. Oppilaat asettuvat janalle sen mukaan, mitä mieltä ovat opettajan esittämistä väittämistä ja pitääkö väite paikkaansa vai ei.

Opettaja voi kysyä oppilailta tarkentavia kysymyksiä, jolloin oppilaat kuulevat myös toisten oppilaiden ajatuksia tai perusteluja. Oppilaat voivat myös halutessaan vaihtaa paikkaansa janalla toisten esittämien perusteluiden mukaan. Samalla normalisoidaan sitä, että uuden tiedon äärellä voi muuttaa omaa mielipidettään.

Väittämäesimerkkejä:
 • Olen hyödyntänyt tänään kiitollisuuden/itsesäätelyn/huumorintajun/jne. vahvuutta.
 • Harkitsevaisuuden/sinnikkyyden/innokkuuden vahvuutta voi hyödyntää ottamalla enemmän vastuuta ryhmätöissä/auttamalla kaveria vaikeassa tehtävässä/kun jokin asia tuntuu erityisen haastavalta.

Kesto: 45 minuuttia

Julkaisija/Tekijä: Talous ja nuoret TAT

Avainsanat: Alakoulu, tulevaisuuden työelämätaidot, yrittäjyys, yrittäjyystaidot