NYT olemme me!

Nuori Yrittäjyys ry & Talous ja nuoret TAT ovat yhdistyneet

Uusi Nuorten yrittäjyys ja talous NYT tarjoaa työelämä-, talous-, ja yrittäjyystaitoja tukevia palveluita ja opintokokonaisuuksia kouluille, oppilaitoksille ja kunnille. Verkkosivumme avautuvat elokuun alussa osoitteessa www.nuortennyt.fi. Tämä sivusto on käytössä siihen asti.
Ohjeet / Alakoulu, Alakoulu, 1.–3. luokat

Mun elämä, mun vastuu -oppimiskokonaisuus Opettajan materiaali

Mun elämä, mun vastuu -oppimiskokonaisuuden sisällöt ja tavoitteet

Mun elämä, mun vastuu on opetussuunnitelmaan perustuva, viiden oppitunnin oppimiskokonaisuus kolmannelle luokalle, jossa oppilaiden kanssa käsitellään vastuullista toimintaa eri näkökulmista, sitoen aiheet oppilaille tuttuihin tilanteisiin ja ympäristöihin.

Oppituntien aikana oppilaat tutustuvat yhteiskunnan toimintaan, rohkaistuvat toimimaan vastuullisesti aktiivisena osana yhteiskuntaa, oppivat oman talouden hallintaa, hahmottavat yritysten toimintaan liittyviä käsitteitä sekä harjoittelevat ympäristön kannalta kestävällä tavalla toimimista.

 

Oppituntien sisällöt ovat

1.  Lähdetään liikkeelle: Mun elämä, mun vastuu
 • Orientoidutaan oppimiskokonaisuuteen ja tutustutaan vastuun käsitteeseen

 

2.  Mun oma, sun oma & meidän oma
 • Tutustutaan yhteiskuntaan, veroon ja omistamiseen
 • Käsitellään näpistystä

 

3. Talous hanskassa: Mun rahat, mun suunnitelmat
 • Tutustutaan oman talouden hallinnan teemoihin
 • Harjoitellaan vastuullista rahan käyttöä

 

4. Yrittäminen kannattaa aina
 • Tutustutaan yrittäjyyteen ja yrityksiin sekä liiketoiminnan käsitteisiin

 

5.  Meidän tulevaisuus, meidän vastuu
 • Harjoitellaan ympäristön kannalta vastuullista toimintaa
 • Kerrataan oppimiskokonaisuuden sisällöt ja reflektoidaan opittua

 

Mun elämä, mun vastuu -oppimiskokonaisuuden taidolliset tavoitteet

 

Talous
 • Oppilas pystyy keskustelemaan pienimuotoisesti talouden ilmiöistä ja on kiinnostunut oppimaan niistä lisää
 • Oppilas tutustuu oman talouden hoitamiseen ja oman rahan käyttöön
 • Oppilas osaa toimia kuluttajana ja taloudessa suunnitelmallisesti. Oppilas osaa säästää ja näkee sen luontevana osana toimintaansa.
 • Oppilas osaa harjoittaa vastuullista kuluttamista pienimuotoisesti luontoarvoja kunnioittaen.

 

Työelämä
 • Oppilas osaa hakea toiminnan kannalta oleellista tietoa ja hyödyntää sitä. Oppilas osaa arvioida opitun lisäksi myös omaa oppimista.
 • Oppilas osaa toimia tiimissä rakentavasti muiden kanssa yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi.
 • Oppilas osaa tuottaa omia ideoita, esitellä niitä muille sekä arvioida niitä rakentavasti yhdessä muiden kanssa.
 • Oppilas osaa arvioida ideoiden ja toiminnan vaikutuksia eettisistä näkökulmista.

 

Yrittäjyys
 • Oppilas osaa löytää toimintaympäristöstä mahdollisuuksia ja tarpeita, joista voisi olla hyötyä toiminnalle.
 • Oppilas osaa tunnistaa tahon, jolla on tarvetta tuotteelle tai palvelulle, jota toiminnassa kehitetään.
 • Oppilas osaa löytää ja hyödyntää toiminnan kannalta tarkoituksenmukaisia resursseja.
 • Oppilas osaa esitellä oman ideansa tai ratkaisun muille nostamalla esille sen hyötyjä.

 


Mun elämä, mun vastuu -oppimiskokonaisuus ja OPS

Mun elämä, mun vastuu -oppimiskokonaisuus perustuu Talous ja nuoret TATin pedagogisiin tavoitteisiin, joiden taustalla on perusopetuksen opetussuunnitelma. Oppimiskokonaisuus vastaa useisiin opetussuunnitelman laaja-alaisiin tavoitteisiin, minkä lisäksi siinä on huomioitu oppiainekohtaiset sisällöt ja tavoitteet.  Oppimiskokonaisuuden voikin toteuttaa koulussa laaja-alaisena tai monialaisena oppimiskokonaisuutena tai vaikkapa teemajaksona. Vaihtoehtoisesti oppimiskokonaisuuden oppitunnit voi jakaa eri oppiaineiden välille, oppituntikohtaisten sisältöjen ja tavoitteiden mukaisesti.

Mun elämä, mun vastuu -oppimiskokonaisuus on osa Talous ja nuoret TATin palvelupolkua. Palvelut muodostavat yhdessä opetussuunnitelmiin pohjautuvan kokonaisuuden, jossa oppilas voi rakentaa portaittain omaa työelämä-, talous- ja yrittäjyysosaamistaan aina ensimmäiseltä vuosiluokalta toiselle asteelle saakka. Mun elämä, mun vastuu -oppimiskokonaisuutta seuraa neljännellä vuosiluokalla Taloussankari Junior -peli ja oppimateriaali.

 

Laaja-alainen oppimiskokonaisuus tai teemajakso

Mun elämä, mun vastuu -oppimiskokonaisuus yhdistää monipuolisesti opetussuunnitelman eri laaja-alaisia tavoitteita. Koko oppimiskokonaisuus on rakennettu siten, että se vahvistaa oppilaan omia oppimaan oppimisen taitoja, tukee näkökulmanottokykyä sekä kannustaa oppilaita monipuoliseen vuorovaikutukseen, tukien näin erityisesti kahta ensimmäistä laaja-alaista tavoitetta, ajattelu ja oppimaan oppiminen (L1) sekä kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu (L2). Näiden laaja-alaisten tavoitteiden mukaisesti oppilaat pääsevät harjoittelemaan omaa rooliaan sekä osana toimintaympäristöään ja -kulttuuriaan, mutta myös erilaisia ilmaisu- ja tiimityötaitoja oppituntien tehtävien toteutuksessa.

Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot (L3) -tavoite toteutuu erityisesti oppimiskokonaisuuden sisältöjen kautta. Oppilaat oppivat vastuusta, tunnistavat sääntöjen, sopimusten ja luottamuksen merkitystä sekä harjoittelevat kestävien valintojen tekemistä niin ympäristön kuin talouden kannalta. Lisäksi oppitunneilla harjoitellaan työelämätaitojen ja yrittäjyyden (L6) -taitoja pohtimalla oman toiminnan seurauksia, tunnistamalla tehtävien avulla omia vahvuuksia sekä tutustumalla erilaisiin ammatteihin sekä yrittäjyyteen ja niiden merkitykseen osana yhteiskuntaa. Opetuksen tarkoituksena on herättää kiinnostusta sekä yhteiskunnan asioita kohtaan että oppilaan omaan aktiiviseen toimijuuteen osana laajempaa yhteisöä, mikä on linjassa laaja-alaisen tavoitteen osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen (L7) kanssa. Oppimiskokonaisuuden keskiössä onkin ohjata oppilaita ”ymmärtämään omien valintojen, elämäntapojen ja tekojen merkitys paitsi itselle, myös lähiyhteisölle, yhteiskunnalle ja luonnolle” (OPS, 2016, s. 158).

 

Integrointimahdollisuudet osana eri oppiaineita

Mun elämä, mun vastuu -oppimiskokonaisuuden oppitunnit on mahdollista myös integroida eri oppiaineisiin, oppiainekohtaisten tavoitteiden ja sisältöjen mukaisesti. Seuraavaksi oppimiskokonaisuuden viisi oppituntia on eritelty peilaten niiden sisältöjä ja tavoitteita opetussuunnitelman oppiainekohtaisiin sisältöihin.

 

1. Oppitunti: Lähdetään liikkeelle: Mun elämä, mun vastuu
Äidinkieli ja kirjallisuus
 • S1 Vuorovaikutustilanteissa toimiminen
Ympäristöoppi
 • S1 Minä ihmisenä
 • S2 Arjen tilanteissa ja yhteisöissä toimiminen
 • S4 Ympäristön tutkiminen
 • S6 Kestävän tulevaisuuden rakentaminen
Uskonto
 • S3 Hyvä elämä
Elämänkatsomustieto
 • S1 Kasvaminen hyvään elämään
 • S4 Luonto ja kestävä tulevaisuus

 

2. Oppitunti: Mun oma, sun oma & meidän oma
Äidinkieli ja kirjallisuus
 • S1 Vuorovaikutustilanteissa toimiminen
 • S2 Tekstien tulkitseminen
Ympäristöoppi
 • S2 Arjen tilanteissa ja yhteisöissä toimiminen
 • S4 Ympäristön tutkiminen
 • S6 Kestävän tulevaisuuden rakentaminen

 

3. Oppitunti: Talous hanskassa: Mun rahat, mun suunnitelmat
Äidinkieli ja kirjallisuus
 • S1 Vuorovaikutustilanteissa toimiminen
Matematiikka
 • S1 Ajattelun taidot
 • S2 Luvut ja laskutoimitukset
 • S5 Tietojenkäsittely, tilastot ja todennäköisyys

 

4. Oppitunti: Yrittäminen kannattaa aina
Äidinkieli ja kirjallisuus
 • S1 Vuorovaikutustilanteissa toimiminen
 • S3 Tekstien tuottaminen
Ympäristöoppi
 • S2 Arjen tilanteissa ja yhteisöissä toimiminen
 • S4 Ympäristön tutkiminen
 • S6 Kestävän tulevaisuuden rakentaminen

 

5. Oppitunti: Meidän tulevaisuus, meidän vastuu
Ympäristöoppi
 • S2 Arjen tilanteissa ja yhteisöissä toimiminen
 • S4 Ympäristön tutkiminen
 • S6 Kestävän tulevaisuuden rakentaminen
Elämänkatsomustieto
 • S4 Luonto ja kestävä tulevaisuus

 

 


Opetusmateriaalin esittely ja käyttöohje

Kaikki oppimiskokonaisuuden opetusmateriaalit on rakennettu samalla kaavalla, jotta niiden käyttöönotto olisi mahdollisimman sujuvaa. Opetusmateriaalit koostuvat kahdesta osasta; Open tietoiskusta ja Oppituntisuunnitelmasta. Lue näiden osuuksien sisällöstä tarkemmin alta. Sekä Open tietoiskuun että Oppituntisuunnitelmaan kannattaa tutustua ennen oppitunnin aloittamista, jotta oppitunnin eteneminen olisi oppilaiden kanssa mahdollisimman sujuvaa.

Open tietoisku

Open tietoisku sisältää keskeistä tietoa oppitunnin sisällöistä, tavoitteista, rakenteesta ja siitä, mitä ennakkovalmisteluja oppitunnin pitäminen mahdollisesti vaatii.

Tavoitteet ja Rakenne

Jokaisen oppitunnin alussa on listattu kyseisen oppitunnin tavoitteet sekä selkeä, yksinkertaistettu oppitunnin rakenne. Näiden avulla on helppo saada yleiskatsaus vuorossa olevasta oppitunnista ja sen sisällöistä.

Sanasto

Open tietoisku sisältää sanaston, jossa avataan oppitunnilla esiintyviä käsitteitä niin, että ne on helppo selittää auki myös oppilaille tarvittaessa. Samalla sanasto avaa myös oppitunnilla käsiteltäviä sisältöjä. Sanastoa voi käyttää opetuksen tukena.

Valmistelut

Oppituntikohtaisissa suunnitelmissa kerrotaan selkeät ja yksityiskohtaiset ohjeet tehtävien tai aktiviteettien toteuttamiseksi. Jotta oppitunnin ohjaaminen olisi kuitenkin mahdollisimman sujuvaa, on Open tietoiskuun nostettu mahdollisia ennakkovalmisteluja, joita tehtävien toteuttaminen vaativat.

 

Oppituntisuunnitelma

Oppituntisuunnitelma-osuudesta löytyvät oppitunnilla tehtävät aktiviteetit ja niiden ohjeistukset aika-arvioineen.

Videot

Jokainen oppitunti alkaa videolla, jossa juontaja esittelee oppitunnin aiheet, kertaa edellisen oppitunnin sisältöjä sekä ohjaa oppitunnin toimintaa. Videon sisällä on osallistavia keskustelutehtäviä, jotka juontaja ohjeistaa mutta opettajan on hyvä laittaa video paussille sekä ohjata luokassa tapahtuvaa työskentelyä tai keskustelua. Oppituntikohtaisten videoiden etenemistä on avattu oppituntisuunnitelmissa työskentelyn ohjaamisen helpottamiseksi.

Tehtävät ja aktiviteetit

Oppimateriaaleissa on selkeät ohjeistukset oppitunnin aktiviteetteihin. Aktiviteetit voivat olla keskustelutehtäviä tai toiminnallisia tehtäviä ja niitä voidaan toteuttaa joko yhdessä, ryhmissä, pareittain tai itsenäisesti. Oppituntisuunnitelmat on suunniteltu vastaamaan noin 45 minuutin oppituntia. Tehtävien arvioitu kesto on merkitty tehtävän kohdalle opetuksen suunnittelun tueksi. Tehtävät voivat vaatia ennakkovalmisteluja, joista kerrotaan jokaisen oppitunnin alussa Open tietoiskun valmistelut -osiossa.

Keskustelutehtävissä opettajan tueksi on tarjottu erilaisia keskustelua tukevia kysymyksiä, joiden tarkoituksena on herätellä keskustelua. Kysymyksiin ei useinkaan ole yksiselitteisiä vastauksia, joten on tärkeää pohdiskella aiheita yhdessä oppilaiden kanssa.

Toiminnallisten tehtävien yhteydessä on kerrattu aktiviteettien mahdollisesti vaatimat ennakkovalmistelut, minkä lisäksi toimintaohjeissa on kirjattuna selkeät ohjeet toiminnan toteuttamiseksi.

Aktiviteettien yhteydessä saattaa olla myös vinkkejä, joiden avulla tehtävää voi esimerkiksi eriyttää ylös- tai alaspäin tai laajentaa useammalle oppitunnille.

Lisätehtävät

Oppimateriaaleista löytyy oppituntisuunnitelmien jälkeen lisätehtäviä, joista voi valita tarpeen mukaan vaikkapa tunnin päätteeksi lyhyitä aktiviteetteja. Lisätehtäviä voi ottaa mukaan myös muille oppitunneille, jos tunnilla käsiteltyjä aiheita tai teemoja haluaa syventää oppilaiden kanssa.

Julkaisija/Tekijä: Talous ja nuoret TAT

Julkaistu: 02/2022

Avainsanat: vastuu