NYT olemme me!

Nuori Yrittäjyys ry & Talous ja nuoret TAT ovat yhdistyneet

Uusi Nuorten yrittäjyys ja talous NYT tarjoaa työelämä-, talous-, ja yrittäjyystaitoja tukevia palveluita ja opintokokonaisuuksia kouluille, oppilaitoksille ja kunnille. Verkkosivumme avautuvat elokuun alussa osoitteessa www.nuortennyt.fi. Tämä sivusto on käytössä siihen asti.
Digitaalinen materiaali / Yläkoulu, 7.–9. luokat

Mun elämä, mun yritys | Oppitunti 1 – Ongelmasta liiketoimintaa

Open tietoisku

Oppitunnin tavoitteet

 • Oppilas orientoituu oppimiskokonaisuuteen ja sen tavoitteisiin.
 • Oppilas ymmärtää, että yritykset ratkaisevat erilaisia ongelmia toimintaympäristössään.
 • Oppilas tutustuu erilaisiin yhteiskunnallisiin haasteisiin ja rohkaistuu ideoimaan niille ratkaisuja.
 • Oppilas harjoittelee ryhmässä toimintaa ja yhteistä päätöksentekoa.

Oppitunnin rakenne

 1. Oppitunnin johdantovideo (5-10min)
 2. Duunikoutsiin kirjautuminen (5min)
 3. Yhteiskunnallisiin haasteisiin tutustuminen Duunikoutsissa (15min)
 4. Tiimien jakaminen (5-10min)
 5. Tiimityöskentelyn aloittaminen ja yritystoiminnan suunnittelu (10-15 min)

 

Sanasto

Yritys

Yritys on yhden tai useamman henkilön yhdessä harjoittamaa toimintaa, jonka tavoitteena on tuottaa voittoa. Yritykset myyvät tuotteita tai palveluita. Yrityksiä ovat esimerkiksi kaupat, ravintolat ja elokuvateatterit.

Yrittäjä

Yrittäjä omistaa yrityksen. Yrittäjä työllistää itsensä. Yrittäjä voi myös palkata työntekijöitä yritykseensä.

Yrittäjyys

Yrittäjyys on ennen kaikkea asenne ja ajattelutapa. Yrittäjä pohtii mahdollisuuksia, tarttuu niihin ja muuttaa ideat toiminnaksi, joka tuottaa taloudellista, kulttuurista, sosiaalista tai yhteiskunnallista arvoa.

Liikeidea

Liikeidea tarkoittaa yrityksen vastausta kysymykseen, mikä on yrityksen tarkoitus. Liikeideassa on usein kolme osaa, jotka ovat mitä, kenelle ja miten.

Liiketoiminta

Toimintaa, jonka tavoitteena on tuottaa yritykselle rahaa ja voittoa.

Liiketoimintasuunnitelma

Liiketoimintasuunnitelma on eräänlainen yrityksen käsikirja. Suunnitelmassa kiteytetään yrityksen liikeidea, sekä kuvataan yrityksen toimintaa, tavoitteita ja tavoiteltavia asiakkaita. Tarkoituksena on konkretisoida liikeidean kolme osaa: Mitä hyötyä yritys tai tuote antaa asiakkaalle, ratkaiseeko tämä jonkun asiakkaan ongelman ja onko yrityksen toiminta kannattavaa.

Kestävä kehitys

Kestävä kehitys on toimintamalli, jolla pyritään varmistamaan ihmisten hyvinvointi maapallon kantokyvyn rajoissa tulevaisuudessakin. Kestävä kehitys voidaan jakaa kolmeen osa-alueeseen, jotka ovat taloudellinen-, sosiaalinen- ja ekologinen kestävä kehitys.

 

Ennakkovalmistelut

 1. Tutustu Duunikoutsi-sovelluksen käyttöönotto-ohjeisiin etukäteen.
 2. Tutustu oppituntisuunnitelmaan ennakkoon.
 3. Avaa oppituntikortti valmiiksi, jotta oppituntisuunnitelma ja -ohjeet ovat helposti saatavilla tunnin edetessä.
 4. Avaa oppitunnin johdantovideo ja tarkista, että kuva sekä ääni ovat kunnossa.
 5. Voit käydä tutustumassa oppimiskokonaisuudessa hyödynnettävään Duunikoutsi-sovellukseen etukäteen.
 6. Varaa jokaiselle oppilaalle tabletti tai tietokone käyttöön oppitunnin ajaksi. Oppilaat voivat hyödyntää myös omia älypuhelimiaan.

Löydät Duunikoutsi-sovelluksen klikkaamalla tästä

Näin otat Duunikoutsi-sovelluksen käyttöösi

Mun elämä, mun yritys -oppitunteja varten tarvitset luokallesi kirjautumiskoodin, jonka avulla oppilaasi pääsevät käyttämään oppimateriaalia.

Hanki luokan kirjautumiskoodi seuraavasti:

 1. Luo jokaiselle opettamallesi luokalle oma kirjautumiskoodi täyttämällä lomake uudestaan.
 2. Täytä ja lähetä alla oleva lomake.
 3. Lomakkeen täytettyäsi saat luokallesi kirjautumiskoodin, jonka avulla oppilaat pääsevät kirjautumaan materiaaliin.
 4. Ota luokan kirjautumiskoodi talteen.
 5. Koodi lähetetään myös antamaasi sähköpostiosoitteeseen.

 


Oppituntisuunnitelma

I Yrittäjäksi? – oppitunnin johdantovideo (n. 5 – 10 min)

Oppitunnin johdantovideolla nuoret yrittäjät kertovat yritystoiminnastaan sekä yrittäjyydestään. Johdantovideon tavoitteena on innostaa ja orientoida oppilaita oppimiskokonaisuuden teemoihin.

Katsokaa video luokassa oppilaiden kanssa.
Keskustelkaa videon jälkeen yhdessä oppilaiden kanssa videosta ja sen sisällöistä.

Keskustelua tukevia kysymyksiä:
 • Mitä videolta jäi mieleen?
 • Oliko joku videon yrittäjistä tai yrityksistä tuttu?
 • Mitä asioita yrittäjät kertoivat olevan yrittäjyydessä parasta? Entä haastavinta?
 • Onko yrittäjyys kiinnostava aihe? Miksi? Miksi ei?

II Duunikoutsiin kirjautuminen (5 min)

Oppimiskokonaisuuden aikana oppilaat toimivat Duunikoutsi-sovelluksessa.
Sovelluksen voi ladata älylaitteen sovelluskaupasta tai sitä voi käyttää verkkoselaimessa osoitteessa www.duunikoutsi.fi. Sovellus ohjaa oppituntien etenemistä ja oppilaat voivat edetä tehtävissä omaan tahtiinsa.

Jaa oppilaiden käyttöön tabletit tai tietokoneet. Oppilaat voivat käyttää sovellusta myös omalla älypuhelimellaan.

Ohjeista oppilaita aloittamaan oppimateriaalin käyttö seuraavasti:
 1. Mene osoitteeseen Duunikoutsi.fi TAI lataa Duunikoutsi-sovellus omalle laitteelleen sovelluskaupasta.
 2. Mene kohtaan Liity luokkaan.
 3. Anna opettajaltasi saamasi luokan kirjautumiskoodi ja paina Aktivoi tunnus.
 4. Olet nyt valmis aloittamaan oppimateriaalin käytön.

 

III Yhteiskunnalliset haasteet – itsenäinen tutustumistehtävä Duunikoutsissa (n. 15 min)

Kun oppilaat ovat päässeet kirjautumaan Duunikoutsi-sovellukseen, voivat he aloittaa oppitunnin tehtävät itsenäisesti.

Oppilaat tutustuvat sovelluksessa aluksi oppimiskokonaisuuteen ja sen tavoitteisiin, jonka jälkeen sovelluksen tehtävät ohjaavat oppilaita tutustumaan itsenäisesti erilaisiin yhteiskunnallisiin haasteisiin tietotekstien ja niihin liittyvien kysymysten avulla.

Oppilaiden ei tarvitse syventyä kaikkiin haasteisiin, vaan he voivat valita yhden heitä erityisesti kiinnostavan aiheen, johon tutustuvat tarkemmin.

Mikäli osa oppilaista ehtii tekemään haasteeseen liittyvät tehtävät nopeammin, voivat he odotellessaan muiden valmistumista tutustua myös muihin haasteisiin tarkemmin.

 

IV Yritystiimeihin! – Ryhmien jakaminen (5 – 10 min)

Kun oppilaat ovat tutustuneet itsenäisesti valitsemiinsa haasteisiin, on aika jakaa luokka yritystiimeihin, joissa he työskentelevät oppimiskokonaisuuden ajan.

Opettaja jakaa oppilaat yritystiimeihin. Oppilaat lähtevät tiimeissä rakentamaan kuvitteellista yritystoimintaa ratkaisuna valitsemalleen yhteiskunnalliselle haasteelle. Sopiva ryhmäkoko on 3-5 oppilasta per yritystiimi. Ryhmien jaon voi toteuttaa haluamallaan tavalla.

Kun oppilaat on jaettu ryhmiin, opettaja antaa jokaiselle tiimille oman tiiminumeron.
Oppilaat tarvitsevat tiiminumeroa edetäkseen Duunikoutsi-sovelluksessa tiimeissä toteutettaviin tehtäviin.

Ehdotuksia ryhmien jakoon:

Vaihtoehto A: Ryhmät jaetaan edellisessä tehtävässä valitun, oppilasta itseä eniten kiinnostavan aiheen perusteella. Jos yhdestä aiheesta kiinnostuneita oppilaita on liian monta yhteen ryhmään, voidaan aiheesta kiinnostuneet oppilaat jakaa pienempiin ryhmiin esimerkiksi arpomalla.

Vaihtoehto B: Jokainen oppilas tuo yhden esineen opettajan pöydälle siten, ettei opettaja näe kuka tuo minkäkin esineen. Tämän jälkeen opettaja jakaa esineet ryhmiin, ja oppilaat menevät omiin ryhmiinsä jaon perusteella. Tämän jälkeen oppilaat neuvottelevat ryhmissä, minkä ongelman he haluavat ratkaista.

Vaihtoehto C: Ryhmän muodostus ongelmanratkaisuna. Opettaja antaa oppilaille sääntöjä ryhmien muodostamiseen. Esimerkiksi ”ryhmässä kenelläkään ei saa olla samanvärisiä vaatteita” tai ”ryhmän jäsenten etunimen kirjainten määrän on oltava kaikilla eri”. Oppilaat etsivät ja muodostavat itse ryhmät edellä mainittujen sääntöjen mukaisesti. Tämän jälkeen oppilaat neuvottelevat, minkä ongelman he haluavat ratkaista.

V Ongelmasta liiketoimintaa – Tiimityöskentelyä ratkaisun parissa (10 – 15 min)

Kun oppilaat on jaettu yritystiimeihin, etenevät tiimit Duunikoutsi-sovelluksen tehtävissä eteenpäin.

Tiimit valitsevat sovelluksessa esitetyistä yhteiskunnallisista haasteista yksi, johon lähtevät kehittämään ratkaisua yritystoiminnan keinoin. On tärkeää, että oppilaat tekevät päätöksen yhdessä keskustellen. Opettaja voi antaa oppilaille vinkkejä valinnan tekemiseen; oppilaat voivat esimerkiksi äänestää haluamaansa yhteiskunnallista haastetta tai haaste voidaan valita arpomalla.

Mikäli aikaa jää, oppilaat voivat edetä Duunikoutsissa haasteen valinnan jälkeen miettimään, mitä ratkaisua heidän yrityksensä voisi yhteiskunnalliseen haasteeseen tarjota. He voivat keksiä oman ratkaisunsa, hyödyntää sovelluksessa esitettyjä esimerkkejä tai hakea tietoa ratkaisun kehittämiseen internetistä.

Huom!

Kun oppilaat työskentelevät sovelluksessa tiimeittäin, suositellaan käytettäväksi yhtä laitetta kerrallaan. Jos tehtäviä edistetään useammalta laitteelta yhtä aikaa, tallentuu tiimin tietoihin vain viimeisimpänä kirjatut vastaukset. Yhdellä laitteella työskenneltäessä varmistetaan, etteivät jo täydennetyt vastaukset katoa työskentelyn edetessä.

 

VI Termit tutuksi – Yritystoiminta – Oppitunnin kotitehtävä

Duunikoutsi-sovelluksesta löytyy itsenäisesti toteutettavia kotitehtäviä, joiden avulla oppilaat voivat orientoitua seuraavan oppitunnin aiheisiin.

Ensimmäisen oppitunnin kotitehtävässä oppilaat tutustuvat yritystoiminnan käsitteisiin.

Kesto: 45 minuuttia

Julkaisija/Tekijä: Talous ja nuoret TAT

Julkaistu: 01/2023

Avainsanat: