/ Blogi

Nuori, näytä äänesi voima!

Kuntavaalit ovat jo nurkan takana ja monen nuoren postiluukusta on kilahtanut ensimmäistä kertaa ilmoitus äänioikeudesta. Oletuksena on, että nuoret alkaisivat etsiä heitä kiinnostavia ehdokkaita, kokeilisivat vaalikoneita ja kirmaisivat viimeistään kesäkuun toisena sunnuntaina pudottamaan vaaliuurnaan ehdokkaansa numeron. Todellisuus kuitenkin näyttäytyy vähän toisenlaisena. Edellisissä kuntavaaleissa vuonna 2017 nuorten (18-24v) äänestysaktiivisuus jäi 35 prosenttiin (Tilastokeskus, 2017). Yli puolet jätti siis äänestämättä ja samalla käyttämättä mahdollisuuden vaikuttaa itseään koskeviin asioihin. Mielenkiintoista on, että viimeisissä eduskuntavaaleissa vuonna 2019 nuorten äänestysprosentti oli 55,2% (Tilastokeskus, 2019). Pikaisena johtopäätöksenä voimmekin päätellä nuorten kokevan eduskuntavaalit tärkeämmiksi kuin kuntavaalit. Kuntatasolla päätetään kuitenkin valtaosa nuorten arkielämää koskevista asioista, minkä vuoksi kuntavaalien voisi katsoa olevan nuorten kohdalla jopa eduskuntavaaleja merkittävämmät.

Äänestämällä osallistut päätöksentekoon!

Demokratia tarvitsee aktiivisia kansalaisia, joilta löytyy riittävästi tahtoa muuttaa maailmaa. Onnistunut vaikuttaminen vaatii kuitenkin tiettyjä perustaitoja ja valmiuksia, joita kerätään niin kotoa, koulusta kuin vapaa-ajaltakin. Suomessa on tasokas koulujärjestelmä, jolta löytyy kykyä vastata yhteiskunnan kunkin aikakauden haasteisiin. Nuorten yhteiskunnallisiin asenteisiin on pyritty osaltaan vastaamaan perusopetuksen opetussuunnitelmauudistuksella, minkä myötä yhteiskuntaoppia alettiin opettamaan myös alakouluissa. Tarkoituksena on antaa oppijoille jo varhain valmiuksia ymmärtää omat vaikuttamismahdollisuudet sekä toimimaan oma-aloitteisina kansalaisina (POPS, 2014). Tavoitteet eivät kuitenkaan yksin riitä, vaan tarvitaan toimintaa.

Nuorten luottamusta omiin toimintamahdollisuuksiin täytyy kasvattaa, jotta he omaksuisivat oikeanlaisen asenteen. Valtava vaikutus on kuitenkin sillä, miten sen teemme, me kaikki yhdessä. On tärkeää kiinnittää huomiota etenkin siihen, kuinka nuorille rakennetaan käsitystä omista mahdollisuuksista vaikuttaa itselle tärkeisiin asioihin. TATin Yrityskylä Alakoulu on pienoisyhteiskunta, jota pyörittävät kuudesluokkalaiset. Jokainen oppilas toimii omassa ammatissaan saaden palkkaa tehdystä työstä. Vapaa-ajalla oppilaat pääsevät harjoittelemaan rahankäyttöä sekä äänestämään palkasta maksettujen verorahojen käyttökohteesta. Kuudesluokkalaiset hoitavat yhteiskunnan yhteisiä asioita eli tekevät politiikkaa. Pormestarin julistaessa äänestystuloksia yleisöstä kuuluu naurunkiljahduksia sekä raikuvat aplodit, kun äänestysprosentti on ollut lähemmäs sata ja yhteiset verorahat on päätetty käyttää uuteen urheilupuistoon.

Osallistamalla kaikki osaksi yhteiskuntaa

Nuoria osallistamalla herätämme heissä kiinnostuksen yhteiskuntaa kohtaan jo varhain. Innostavan Yrityskylä-päivän myötä nuori ymmärtää myös yritystoiminnan olevan yksi keino vaikuttaa yhteiskuntaan. Pohdittaessa alhaisen äänestysprosentin syitä, on kiinnostuksen herättäminen keskeisessä roolissa. Konkreettiset teot kiinnostavat nuoria enemmän. Nuoria kiinnostavat asiat on esitettävä osana päätöksentekoa, sillä aivan kuten Yrityskylässäkin, se nuorten suosima uusi urheilupuisto on tärkeä poliittinen päätös. Tähän voivat osallistua niin ehdokkaat, media kuin koulumaailmakin. Nuoren täytyy voida aidosti ymmärtää, mihin asioihin omalla äänellään vaikuttaa. Samoista syistä myös yhteistyö oppilaitosten, puolueiden ja kansalaisjärjestöjen välillä on tärkeää.

Kansalaisyhteiskunta lähemmäksi nuoria

 Tuoreimman ICCS kansainvälisen vertailututkimuksen (2016) mukaan suomalaisnuorten yhteiskunnallinen tietämys sijoittui neljän parhaan maan joukkoon. Nuoret omaavat siis paljon tietoa, mutta pelkkä tiedon hallinta ei välttämättä johda toivottuun yhteiskunnalliseen käyttäytymiseen. Tiedon lisäksi haluamme välittää nuorille yhteiskunnallisia asenteita. Nuoret täytyisi saada toimimaan ja tuntemaan itsensä osaksi yhteiskuntaa. Moni ajattelee, että sillä omalla, yhdellä äänellä ei ole mitään vaikutusta. Nuorten onkin tärkeää jo varhaisessa vaiheessa oppia, kuinka yhteiskunta toimii. Demokratia perustuu kansanvaltaan; kaikki osallistuvat päätöksentekoon. Tämä koskee myös yhteiskunnan nuorimpia jäseniä.

Talous ja Nuoret TATin Yrityskylän oppimiskokonaisuutta kehitettäessä on huomioitu kulttuuri- ja demokratiaosaamisen osatekijät. Oppilaille tuodaan ikätasoon sopivalla tavalla tietoa ihmisarvon, ihmisoikeuksien, monikulttuurisuuden, demokratian, oikeudenmukaisuuden ja yhdenvertaisuuden arvostamisesta.

Tulevaisuutemme tekijät

Valoa näkyy kuitenkin tunnelin päässä. Uuden opetussuunnitelman myötä vaikuttamisen taidot on otettu entistä paremmin huomioon opetuksessa.  Oppilaitoksissa järjestetään nuorisovaaleja, joissa äänioikeutettuja ovat myös alle 18-vuotiaat. Yrityskylä -oppimisympäristössä kuudesluokkalainen saa kokemuksia osallisuudesta ja kokemukset linkittyvät koulussa opetettavaan tietoon. Oppilas ymmärtää, että käydessään Yrityskylän kaupungintalolla äänestämässä, hän osallistuu demokraattiseen päätöksentekoon. Näin opetettava tieto saa kaiken potentiaalin ja oppimisen kehä sulkeutuu.

Tämän päivän nuoret ovat tulevaisuuden muutoksen mahdollistajia. Innostamalla nuoria ja saamalla heidät tuntemaan osallisuutta vaikutamme kaikki tulevaan maailmaan.

Kuntavaalit ovat sunnuntaina – nuori, näytä äänesi voima!