Instruktioner / Gymnasiet, Högstadiet, åk 7-9

PRAO-periodens ABC

I denna artikel hittar du PRAO-periodens ABC, alltså en ordlista som är bra att ha koll på när du ska på PRAO. 

 

PRAO-period

PRAO, alltså praktisk arbetslivsorientering är en period för åttondeklassare, niondeklassare och gymnasieelever. PRAO-perioden är ofta en till två veckor lång, där den unga får bekanta sig med ett yrke, ett företag eller en brasch.

Arbetstid 

PRAO-dagar är vardagar må-fre. Dagens längd är 6 timmar inkluderat matpaus. Den önskvärda tiden för PRAO är mella 9 och 15. Eleven kan dock komma överens med arbetsgivaren och skolan om en tid som undviker från detta, men eleven måste ha vårdnadshavarnas tillstånd i så fall. Arbetsdagen måste ta slut senast klockan 20.00.

Frånvaro

Ifall eleven blir sjuk under PRAO-perioden, måste hen meddela om detta till arbetsplatsen ansvarsperson samt studiehandledaren. Det är också bra att ha gemensamma regler kring hur man ska meddela om frånvaro, är det ett sms, whatsapp-meddelande eller samtal, samt vilken tid och till vem man ska meddela.

Anställning 

Elevens position är hela tiden som elev i skolan, inte som anställd på arbetsplatsen hen bekantar sig på. Det är alltså kommunen som har det primära ansvaret. Eleverna är försäkrade via skolan.

Ansvarsperson

Arbetsplatsen måste ha en ansvarsperson som introducerar eleven i arbetet, berättar om regler och möjliga risker. Ansvarspersonen ska också under hela PRAO-perioden ha ansvar för eleven. Det kan finnas enskilda ansvarspersoner för vissa dagar eller delområden, men det är bra att arbetsplatsen på förhand planerar vem som har huvudsaklig ansvar för PRAO-praktikanten. En bra idé är t.ex. praktikantens schema eller uppgiftslista på väggen, samt ansvarspersonernas namn och telefonnummer.

Lön

Ingen lön betalas för PRAO-perioden. Den bästa lönen är en ordentlig handledning på arbetsplatsen och positiv respons efter PRAO. Dessa saker spelar ofta stor roll för den unga och de förstärker självförtroendet som senare hjälper och motiverar att söka nya arbetslivserfarenheter.

Arbetsskydd 

De allmänna arbetsskyddsåtgärderna måste tas i beaktande under PRAO-perioden. Eleven får inte utföra arbetsuppgifter som inte lämpar sig för unga personer eller som kan vara farliga. Mer information om arbetsskyddet finns här: Tutustumisjaksolla on noudatettava yleisiä työturvallisuusmääräyksiä. Oppilailla ei saa teettää nuorten työntekijäin suojelusta annettujen lakien eikä asetusten mukaisia vaarallisia tai vahingollisia töitä. Lisätietoa työsuojeluun liittyvistä asioista löytyy osoitteesta Ung arbetstagare – Tyosuojelu.fi – Arbetarskyddsförvaltningen. Om eleven hamnar i en arbetsplatsolycka måste man direkt meddela om detta till skolan och göra en olycksrapport.

Hälsogranskningar

Skolan tar hand om eventuella hälsogranskningar som arbetsgivaren behöver. Det är värt att notera, att arbetsplatser inom restaurang- och livsmedelsbranschen kräver ofta ett salmonellaintyg.

Resor

Reseersättningar brukar inte betalas för resor utanför närområdet. Möjliga ersättningar för resor till PRAO-platsen kan diskuteras i skolan.

Mat

Arbetsgivaren kan frivilligt erbjuda lunch eller så kan eleven äta lunch på skolan. I vissa fall kan eleven äta i någon annan skola än den egna, detta lönar det sig att fråga om på förhand. En PRAO-elev är berättigad en skollunch dagligen även under PRAO-perioden.

PRAO-dagbok, -rapport eller -uppgifter

Eleven kan få till uppgift att skriva en rapport, dagbok eller uppgifter under eller efter PRAO-perioden. Arbetsgivaren kan hjälpa med dessa uppgifter och ge tips om innehållet.

Arbetsintyg

I slutet av PRAO-perioden bedömer arbetstagaren elevens insatser under PRAO-perioden. Eleven har en blankett för detta, som senare delas till studiehandledaren. Till sist får eleven behålla detta intyg.

Denna bedömning har en väldigt stor roll i den ungas liv, eftersom detta intyg är ofta det allra första arbetsintyget och den respons som eleven får kan vara till stor nytta även i framtiden. Detta intyg kan också hjälpa med att skaffa sommarjobb eller övriga PRAO- och praktikplatser. Det är bra att arbetsgivaren funderar på responsen tillsammans med eleven. Ett tips är att ge förbättringsförslag muntligt och den positiva responsen skriftligt.

Försäkringar

Eleven är enligt lag försäkrad via skolan. Om eleven orsakar skada på arbetsplatsen, genom att bryta mot reglerna, är eleven skadeståndsskyldig. Det finns ingen undre åldersgräns när det gäller skadeståndslagen. När det gäller straffrättsligt ansvar är åldersgränsen 15 år.

 

Nyckelord: PRAO-period, PRAO-anvisning

Utgivare/Författare: Ekonomi och ungdom TAT

Publicerat: 01/2023

Nyckelord: PRAO