/ Blogg

Ekonomi- och arbetslivskunskaper från grundskolan till andra stadiet, också på svenska!

TATs nya projektchef Laura Ollila funderar i blogginlägget på vikten av ekonomi- och arbetslivskunskap samt företagsamhetsfostran, och varför det behövs extra satsningar för att nå svenskspråkiga elever och lärare. 

Då jag hörde om Ekonomi och ungdom TAT var min första tanke att jag själv, då jag gick i skolan, skulle ha behövt komma i kontakt med TATs tjänster för att lära mig om ekonomi och arbetsliv. TAT sökte en projektchef för att utveckla de svenskspråkiga tjänsterna och kommunikationen och jag visste genast att jag ville söka. Jag ville absolut vara med och ge finlandssvenska ungdomar samma möjligheter att få ta del av kunskap som berör ekonomi, arbetsliv och företagande som finskspråkiga. 

Det känns inspirerande att få vara del av en organisation vars tjänster årligen når över 540 000 användare. T.ex. i vår Företagsby-verksamhet deltar över 80% av sjätteklassarna i Finland! Det finns utrymme att nå ännu fler, speciellt då vi riktar blickarna mot Svenskfinland.  

 

Varför är det så viktigt att alla barn och unga jämlikt får ta del av ekonomi-, arbetslivs- och företagsamhetskunskap i skolan? Det här frågorna berör på ett eller annat sätt varje ung persons framtid.

Varför är det så viktigt att alla barn och unga jämlikt får ta del av ekonomi-, arbetslivs- och företagsamhetskunskap i skolan? De här frågorna berör på ett eller annat sätt varje ung persons framtid. Skolundervisningen i de här frågorna upplevs dock inte alltid vara på en tillräcklig nivå, vilket betyder att hemmets påverkan blir större. I TAT Ungas framtidsrapport 2021 såg vi att hembakgrund och kön var starkt kopplade till ungas planer och förväntningar gällande arbetslivet. Framtidsrapportens resultat tyder bland annat på, att om den unga har socioekonomiskt svagare utgångsläge, så är förväntningarna på arbetslivet färre och den allmänna tilltron till de egna möjligheterna svagare. Unga har alltså olika utgångpunkter då de funderar på sin plats i det framtida arbetslivet.  

Genom att utveckla och förstärka undervisningen i ekonomi, arbetsliv och företagsamhet är det möjligt att jämna ut de skillnader som beror på ungas hembakgrund, råda bot på ungas fördomar som begränsar förväntningarna på arbetslivet, stärka jämlikhet och likabehandling och minska på utsiktslösheten speciellt hos de unga, vars förutsättningar inte är lika starka. 

Hos TAT har undervisningen i arbetslivs-, ekonomi- och företagsamhetsfrågor utvecklats systematiskt och pedagogiskt under flera årtionden. Vi vill att varje ung person, oberoende bakgrund, blir inspirerad av arbetslivet, lär sig hantera sin ekonomi och vill fungera som en företagsam medlem av samhället. Barndomen ska givetvis inte belastas med frågor gällande arbetslivet, men samtidigt är det viktigt att belysa framtiden på ett sätt som uppmuntrar och skapar tilltro till de egna möjligheterna att lyckas i livet. 

I praktiken tacklar vi den här utmaningen med hjälp av vår nya servicestig, som erbjuder kommuner och läroanstalter tjänster och lärandehelheter, så att varje ungdom får en chans att lära sig viktiga framtidsfärdigheter. Servicestigen hämtar på ett pedagogiskt och innovativt sätt företagsamhetsfostran till alla årskurser från grundskolan till andra stadiet. Företagsbyn för sexorna och niorna, som många känner till, är en del av servicestigen, men den innehåller också olika spel och digitala kurshelheter för undervisning i arbetslivs- och ekonomikompetens och företagsamhet som lärarna kan ta i bruk som en del av undervisningen. 

Varför behöver då speciellt svenskspråkiga ungdomars ekonomi- och arbetslivsfärdigheter förbättras? I PISA 2018-undersökningen om ekonomikunskaper var Finland det näst bästa landet. I Finland fördelas ekonomikunskaperna mycket jämnt mellan skolorna och skillnaderna mellan skolor är små. Det fanns inte heller några regionala skillnader. Det som framkom i undersökningen var dock att nivån i svenskspråkiga skolor var svagare än i finskspråkiga skolor. För att minska på skillnaderna i ekonomi- och arbetslivsfärdigheter kommer TAT att utveckla sina tjänster på svenska, satsa på högklassigt läromaterial och bland annat erbjuda utbildning med ekonomitema för lärare! 

Ekonomi och ungdom TAT är en organisation som finansieras av den offentliga sektorn, stiftelser, fonder och företag. För att utveckla TATs svenskspråkiga tjänster har vi samarbetat med och fått finansiering av Svenska folkskolans vänner sedan början av 2021.