Åk 6. FÖRETAGSBYN FÖR LÅGSTADIET

Företagsbyn för Lågstadiet är skolelevernas eget samhälle

Företagsbyn för Lågstadiet är en inspirerande lärandehelhet om ekonomi, arbetsliv, företagande och samhället. Verksamheten baserar sig på grundskolans läroplan. Helheten består av lärarutbildning, Företagsby-lektioner samt en upplevelserik skoldag i Företagsbyns miniatyrsamhälle. Lärandemiljön är skolelevernas egna samhälle, en miniatyrstad, där eleven arbetar med sitt yrke och får lön för sitt jobb. Dessutom är eleven samtidigt en konsument och medborgare i det finländska samhället. Företagsbyn för Lågstadiet når sammanlagt 86% av Finlands sjätteklassare. Företagsbyn har fått pris för att vara världens bästa inlärningsinnovation.

Alla sjätteklassare, vars hemkommuner har ingått avtal med Ekonomi och ungdom TAT får delta i Företagsbyn för lågstadiet. Lärandemiljöerna finns i Esbo, Helsingfors, Jyväskylä, Kuopio, Lahtis, Tammerfors, Uleåborg, Vasa, Villmanstrand och Åbo.

Hittills har 506 517

barn och unga deltagit i Företagsbyns verksamhet

Läsåret 2022-2023 når vi 86 %

av sjätteklassarna i Finland

Redan 250

kommuner deltar i verksamheten

Sammanlagt 55 000

sjätteklassare deltar i Företagsbyn läsåret 2022-2023

Tio lektioner i skolan

Läromaterialet för Företagsbyn motsvarar de mål som grundskolans läroplan ställer. Läromaterialet innehåller tio lektioner som behandlar samhället, ekonomi, arbetsliv och företagande. Eleverna bekantar sig med materialet på förhand tillsammans med läraren innan besöket i Företagsbyn. Eleverna får exempelvis fundera på hur samhället fungerar, de lär sig viktiga ekonomiska uttryck och får öva på att budgetera. Dessutom får eleverna skriva arbetsansökningar med vilka de får ett av Företagsbyn yrken, genom att delta i arbetsintervju. Efter det får varje elev ett eget yrke som de arbetar som under Företagsby-dagen.

I lärarutbildningen får lärare bekanta sig med Företagsbyns läromaterial. Läraren får de färdigheter som behövs att gå igenom materialet tillsammans med eleverna.

Lärobokens temaområden

Jag skulle vilja bo i Företagsbyn.

Sjätteklassare

Företagsby-helheten fungerar som en utmärkt länk mellan skolvärlden och det omkringliggande samhället. Exempelvis att räkna ut skatteprocenten från den egna lönen gjorde matematik som en del av vardagen.

Lärare

Man kan lära sig och göra allt så länge man tror på sig själv och inte är rädd.

Sjätteklassare

En upplevelserik dag i Företagsbyns miniatyrsamhälle

Lärandehelheten kulminerar i Företagsby-dagen i miniatyrsamhället, som innehåller mångsidigt med olika företag och verksamheter. Alla har ett eget yrke i Företagsbyn med uppgifter enligt färdigt manuskript. Manuskripten är planerade i samarbete med våra partnerföretag. Dagen i Företagsbyn innehåller arbetspass och fritid, under dessa får eleverna samarbeta med varandra. Eleven får öva på att fungera som en samhällsmedlem, får lön, betalar skatt och röstar i Stadshuset om vilken ny offentlig tjänst som ska grundas i Företagsbyn till näst.

I framtiden skulle jag vilja jobba i samma yrke som jag hade i Företagsbyn.

Sjätteklassare

Nu är jag en självsäkrare 13-åring.

Sjätteklassare

Med denna helhet kunde jag nästan helt ersätta undervisningen i samhällslära.

Lärare

Spelifiering styr Företagsby-dagen

Pedagogiken i Företagsbyn baserar sig på spelifiering och funktionalitet. Miniatyrsamhället är en mångfacetterad inlärningsmiljö där alla har tydliga roller och en egen tidtabell som eleverna följer med hjälp av en pekplatta. Det digitala spelsystemet stöder dagen, miniatyrsamhällets ekonomi fungerar i realtid och styr eleven till socialt samspel. Elevens känsla av att arbeta i sin roll förstärks med hjälp av arbetskläder, företagens rekvisita och arbetsuppgifter som är så realistiska som möjligt.

Tilläggsinformation och kontaktuppgifter:

Kaisa Koistinen

Chef, Företagsbyn

kaisa.koistinen@tat.fi

050 530 3969