/ Uutinen

TET-jakso houkuttelee nuoria alalle

Oppilaiden kokemukset työelämään tutustumisjaksosta ovat erinomaisia, yleisarvosanaksi TETille annettiin 9-. Iso osa nuorista innostuu toimialasta TET-jakson aikana.

Talous ja nuoret TATin teettämään TET-jaksoa koskevaan kyselytutkimukseen vastasi yli 700 TET-jakson syksyllä 2019 suorittanutta 9.-luokkalaista ympäri Suomen. Heistä 37 prosenttia koki TET-jakson lisäävän kiinnostusta toimialaa kohtaan. Suurin osa nuorista (64 %) suoritti TET-harjoittelun yrityksessä.

”Tulosten mukaan TET-jakso vaikuttaa nuoren kiinnostukseen alaa kohtaan. Suomessa on pula osaavista tekijöistä kaikilla aloilla ja kaikenkokoisissa yrityksissä, joten yritysten kannattaa panostaa siihen, että nuoren ensikosketus työelämään on myönteinen. Yritysten kannattaa ehdottomasti myös viestiä nuorille avoimesti siitä, että heillä on TET-paikkoja tarjolla”, Talous ja nuoret TATin toimitusjohtaja Jenni Järvelä

Nuorten kokemukset työpaikoilla ovat erittäin positiivisia ja siitä kiitoksen ansaitsevat TET-paikkojen tarjoajat. 98 prosenttia kaikista vastaajista koki, että työpaikalla otettiin heidät vastaan joko erittäin hyvin tai hyvin. Lähestulkoon yhtä hyvän arvion sai ohjaus työtehtävissä koko TET-jakson aikana, 96 prosentin mielestä työtehtävissä ohjattiin erittäin hyvin tai hyvin. Lähes kaikki oppilaat (94 %) kokivat saaneensa myös hyvin tietoa yrityksestä ja sen toiminnasta TET-harjoittelun aikana.

”TET-jakso on erinomainen tilaisuus työnantajille myös löytää uusia tekijöitä. Jos kokemus TET-jaksosta on hyvä, nuori voi hakeutua samalle työnantajalle myös kesätöihin. Työnantajalla on näin tilaisuus palkata nuori, joka on jo oppinut joitain talon työtehtäviä”, Järvelä muistuttaa.

Neljännes nuorista aikoo hakea kesätöihin samaan paikkaan, jossa he suorittivat TET-harjoittelun. Erityisesti tytöt keskittyvät jo TET-paikkaa valitessaan siihen, mikä ammatti heitä tulevaisuudessa voisi kiinnostaa. Iso osa ei kuitenkaan osaa tunnistaa, että TET-paikkaan voisi hakea myös kesätöihin.

TET-paikka löytyy helposti

Nuorilla on selkeä, itsenäinen ja oma-aloitteinen ote TET-harjoitteluun. Jopa 80 prosenttia oppilaista löysi TET-paikan itse. Keskustelussa on jo pidempään ollut erityisesti maahanmuuttotaustaisten nuorten vaikeudet löytää itselleen TET-paikkaa. TATin kyselytutkimuksen mukaan paikan saaminen on kuitenkin helppoa: TET-paikan löytäminen koettiin joko erittäin tai melko helpoksi. Vain 11 prosenttia koki paikan löytämisen vaikeaksi (16 % toinen tai molemmat vanhemmista maahan muuttaneet).

Vain harva opo tai opettaja käy TET-jakson aikana työpaikoilla

Ainoastaan 18 % vastaajista ilmoitti, että opinto-ohjaaja tai opettaja vieraili työpaikalla TET-jakson aikana. Vaikka nuoret itse eivät tunnista tarvetta opon vierailulle, koulujen työelämäyhteyden kannalta TET-jakso on olennainen.

”Uusi opetussuunnitelma peräänkuuluttaa yhä tiiviimpää yhteistyötä koulujen ja yritysten välille. TET-jakso on erinomainen tapa kouluille luoda työelämäsuhteita ja ravistella oppimiskäytänteitä. Koulujen tulisi mahdollistaa opojen vierailut TET-paikoissa”, muistuttaa TATin johtaja Liisa Tenhunen-Ruotsalainen.

Tutkimuksen koko raportti on luettavissa osoitteessa tat.fi/tet.

 

Info tutkimuksesta:

Tutkimuksen tiedonkeruu toteutettiin sähköisellä kyselylomakkeella loka-marraskuussa 2019. Vastaajat olivat kaikki yhdeksäsluokkalaisia syksyllä 2019 TET-jakson suorittaneita. Vastaajia pyydettiin arvioimaan syksyn 2019 TET-jaksoa.

Tutkimuksen toteutti Talous ja Nuoret TAT ry:n toimeksiannosta tutkimus- ja neuvonantoyhtiö T-Media Oy.

Tulosten tilastollinen virhemarginaali on 95 prosentin luottamusvälillä ± 3.53 %-yksikköä.

Kyselyyn vastanneista 42 % oli poikia ja 53 % tyttöjä. Maahanmuuttotaustaisia oli vain 10 %, joten tämän ryhmän osalta tulokset ovat vain suuntaa-antavia.

TAT tuottaa erilaisia materiaaleja TET-jakson tueksi: kunkoululoppuu.fi-sivustolta löytyy jaksoa varten ohjeita ja ideoita sekä nuorelle että työnantajalle ja Duunikoutsi-sovellus, joka valmentaa työelämään haasteiden ja videoiden avulla on ladattavissa isoimmissa sovelluskaupoissa.

 

Lisätietoja:

Liisa Tenhunen-Ruotsalainen
johtaja
040 545 2198

Anna Työrinoja
viestintäkoordinaattori
050 336 1460