/ Uutinen

Uudistuneet Bisneskurssit ovat käytettävissä

TATin uudistetut Bisneskurssit ovat nyt käyttöönotettavissa. Toisen asteen oppimateriaalit ovat maksuttomia kaikkien opettajien ja opiskelijoiden käyttöön! Saatavilla on kolme oppimateriaalipakettia: Oman talouden hallinta, Työelämäosaaminen ja Yrittäjyysosaaminen. Kurssit on luotu aikaisempien tehtävien ja kokonaisuuksien pohjalta.

Oppimateriaaleja on mahdollista käyttää kokonaisina kursseina tai poimia kursseista pieniä palasia opetuksen tueksi. Materiaalit on luotu soveltumaan mahdollisimman hyvin erilaisille oppijoille. Digitaalinen oppimisympäristö on yksinkertainen ja helposti käyttöönotettavissa.

Bisneskurssien oppimateriaalin tavoitteet

 

Oman talouden hallinta (2 op)
Talouden ilmiöt ja oma talous, Tulojen tienaaminen, Vastuullinen kuluttaminen ja luotonotto, Säästäminen ja sijoittaminen sekä Arjen hallinta ja itsenäistyminen

 

 • Oppimateriaalin tarkoituksena on toimia materiaalina talouden opetukseen toisella asteella. Oppimateriaali keskittyy oman talouden hallintaan.
 • Tavoitteena on, että oman talouden hallinta koetaan merkityksellisenä osana hyvää elämää ja nuori haluaa kantaa vastuuta taloudestaan sekä tulla toimeen omillaan.
 • Oppimateriaali herättelee nuorta hahmottamaan ympärillään olevia globaalin talouden ilmiöitä. Oppimateriaalin opiskeltuaan nuori ymmärtää paremmin talouden merkityksen yhteiskunnalle ja oman talouden hallinnan merkityksen omassa elämässään.
 • Materiaalin avulla nuori oppii ja vahvistaa taitojaan oman talouden hallinnasta ja itseluottamus omaan talouteen vahvistuu. Nuori oppii tienaamisesta, vastuullisesta kuluttamisesta, säästämisestä ja sijoittamisesta, vakuuttamisesta sekä luotonotosta.
 • Nuorelle tarjotaan tiedon lisäksi konkreettisia apuvälineitä oman talouden hallintaan. Näitä käyttäessä lisääntyy ymmärrys oman talouden kokonaiskuvasta, etenkin tuloista ja menoista.

Lukion opetussuunnitelmaan oppimateriaali linkittyy niin lukion arvoperustaan, työelämävalmiuksien luomiseen, matemaattisten valmiuksien kehittämiseen ja hyödyntämiseen, talouden suunnitteluun, historian opetuksen globaalin talouden opetukseen, yhteiskuntaopin talousosaamiseen kuin taloustietoon linkittyviin osioihin sekä opinto-ohjaukseen liittyvään oman talouden hallinnan opetukseenkin.

Ammatillisen koulutuksen tutkintojen perusteisiin oppimateriaali kytkeytyy erityisesti oman talouden hallinnan tavoitteisiin, Yhteiskunnassa ja kansalaisena toimiminen -opintoihin sekä matemaattisten valmiuksien kehittämiseen ja näiden taitojen soveltamiseen.

 

Työelämäosaaminen (2 op)
Työelämän ilmiöt, Työn tulevaisuus, Työelämätaidot, Vahvuudet ja oma osaaminen, Työnhaku ja Työhyvinvointi

 

 • Työelämäosaamisen oppimateriaalin avulla nuorta kannustetaan suunnittelemaan tulevaisuuttaan ja vahvistamaan omia jatko-opinto- ja työelämävalmiuksiaan. Nuori oppii työelämätietoja- ja taitoja, joista on hyötyä muuttuvassa työelämässä.
 • Monipuolisten tehtävien avulla nuori valmistautuu työnhakuun ja oman osaamisensa tunnistamiseen ja tunnustamiseen. Nuoren käsitystä erilaisista urapoluista kasvatetaan ja hän oppii työllistymisen eri muodoista.
 • Nuori oppii myös tietoja ja taitoja, jotka auttavat häntä toimimaan työyhteisön jäsenenä. Materiaalissa korostetaan vuorovaikutusosaamista, kuten yhteistyö- ja neuvottelutaitoja. Tärkeänä työelämätaitona tuodaan esille myös yhdenvertaisuuden huomioiminen. Nuori oppii ymmärtämään entistä moninaisempien toimintaympäristöjen rikkauden.
 • Oppimateriaalissa puhutaan myös työhyvinvoinnista. Nuori oppii, mitä asioita työhyvinvointiin liittyen on hyvä ottaa huomioon. Nuorta kannustetaan huolehtimaan terveydestään ja toimintakyvystään ja arvioimaan toimintaympäristöään. Lisäksi puhutaan yksilön ja työyhteisön vastuista ja siitä, mitä mahdollisissa ongelmatilanteissa voi tehdä.
 • Materiaali sisältää tietoa myös muista tulevaisuuden työelämään ennakoiduista vaikuttajista kuten esimerkiksi tekoälystä ja datan hyödyntämisestä.

Lukion opetussuunnitelmaan oppimateriaali linkittyy tulevaisuuden työelämän tarpeisiin vastaamiseen. Materiaalia voidaan hyödyntää elämänhallinnan taitojen, yhteiskunnallisen osaamisen ja laaja-alaisen osaamisen opettamiseen. Materiaalia voi hyödyntää myös työelämälinkityksenä yksittäisten tieteenalojen opetukseen. Erityisesti materiaali soveltuu opinto-ohjaukseen OP 2 -kurssiin. Lukiolain mukaan nuorella pitää olla mahdollisuus kehittää työelämäosaamistaan.

Ammatillisen koulutuksen tutkintojen perusteisiin oppimateriaali kytkeytyy erityisesti Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen -kokonaisuuteen, kuten yhteiskunnassa ja kansalaisena toimiminen, työelämässä toimimiseen, opiskelu- ja urasuunnitteluvalmiuksiin sekä työkyvyn ja hyvinvoinnin ylläpitämiseen. Lisäksi materiaalia voi hyödyntää elinikäisten oppimisen avaintaitojen opetuksessa. Näistä erityisesti vuorovaikutus ja yhteistyö linkittyy materiaaliin sujuvasti.

 

Yrittäjyysosaaminen (2 op)
Inspiroituminen yrittäjyyteen, Yrityksen talous ja tuotteistaminen, Yritysmuodot, Yrittäjän vastuut ja velvollisuudet, Myynti ja asiakaspalvelu, Brändäys ja markkinointi, Verkostot ja itsensä johtaminen sekä Vastuullinen liiketoiminta

 

 • Yrittäjyysosaamisen oppimateriaalin avulla nuori tutustuu yrittäjyyteen ja oppii aloitteellisuutta, suunnitelmallisuutta, ideointia ja luovuutta. Oppimateriaali tarjoaa nuorelle valmiuksia yrittäjäksi ryhtymiseen tiedon, tehtävien ja erilaisten esimerkkien ja mallien avulla. Oppimateriaali kannustaa pohtimaan yrittäjyyttä yhtenä uravaihtoehtona, mutta samalla antaa perustietoa yrittäjyyden ja työn merkityksellisyydestä niin yksilölle kuin yhteiskunnalle. Oppimateriaali sopii siis niin yrittäjäksi kuin työntekijäksi myöhemmin työelämässä siirtyvälle toisen asteen opiskelijalle.
 • Oppimateriaalin avulla nuori oppii tunnistamaan omia vahvuuksiaan, havainnoimaan liiketoimintamahdollisuuksia ja tuotteistamaan osaamistaan. Oppimateriaalin kautta hahmotetaan myös yrityksen pyörittämiseen liittyviä taloudellisia näkökulmia, opiskellaan erilaisista yritysmuodoista ja eri yritysmuotoihin liittyvistä toimintaperiaatteista ja ominaispiirteistä. Näihin liittyen käsitellään myös yrittäjyyteen liittyviä vastuita ja velvollisuuksia.
 • Oppimateriaalin parissa harjoitellaan myös myynnin ja asiakaspalvelun perusteita, pohditaan asiakasryhmien tunnistamista ja markkinoinnin perusperiaatteita. Materiaalissa kuvaillaan myös, mitä verkostot ovat ja opetetaan verkostoitumisen merkityksestä tämän päivän työelämässä.
 • Materiaalissa käydään läpi myös vastuullisen liiketoiminnan eri osa-alueita ja kiertotaloutta sekä niiden mahdollisuuksia.

Lukion opetussuunnitelmaan oppimateriaali linkittyy työelämävalmiuksien luomiseen erityisesti yrittäjyyden näkökulmasta, talousmatematiikan tavoitteiden mukaiseen opetukseen, opinto-ohjauksen yrittäjyyteen liittyvään opetukseen. Lisäksi materiaali linkittyy vahvasti yhteiskuntaopin opettamiseen. Lukiolain mukaan nuorella pitää olla mahdollisuus kehittää yrittäjyysosaamistaan.

Ammatillisen koulutuksen tutkintojen perusteisiin oppimateriaali kytkeytyy erityisesti yhteiseen Yrittäjyys ja yrittäjämäinen toiminta -opintojaksoon sekä valtakunnallisiin valinnaisiin opintojaksoihin yrittäjyydestä eli Yrityksessä toimimiseen ja Yritystoiminnan suunnittelemiseen. Lisäksi materiaalin teemat linkittyvät elinikäisen oppimisen avaintaitoihin (yrittäjyysosaaminen). Ammatilliselle puolelle suosittelemme kuitenkin koko yrittäjyysopintojen kokonaisuutta eli Bisnekset verkkoon -hankkeessa kehitettyjä materiaaleja. 

 

Mikäli voimme auttaa sinua missä tahansa Bisneskursseihin liittyen, ole yhteydessä meihin bisneskurssit@tat.fi.