/ Artikkeli

Uusi lukiolaki velvoittaa ja mahdollistaa tiiviimpää yhteistyötä lukioiden ja korkeakoulujen välillä

Uusi lukiolaki astui voimaan 1.8.2019, ja uuden lain mukaiset opetussuunnitelmat otetaan käyttöön syksyllä 2021. Lakiin on selkeästi kirjattu vaatimus lukio-opetuksen järjestäjän yhteistyöstä eri toimijoiden kanssa:

”Koulutuksen järjestäjän tulee olla yhteistyössä perusopetuksen, lukiokoulutuksen, ammatillisen koulutuksen, vapaan sivistystyön oppilaitosten ja muiden koulutuksen järjestäjien, korkeakoulujen sekä työ- ja elinkeinoelämän toimijoiden kanssa. Koulutuksen järjestäjä voi täydentää järjestämäänsä koulutusta hankkimalla tässä laissa tarkoitettua opetusta ja muita palveluja toiselta lukiokoulutuksen tai muun koulutuksen järjestäjältä, korkeakoululta, muulta julkiselta taholta taikka muulta yksityiseltä rekisteröidyltä yhteisöltä tai säätiöltä. Koulutuksen järjestäjä vastaa siitä, että sen hankkima opetus ja palvelut järjestetään tämän lain mukaisesti.”

Lain kirjaimen lisäksi oleellista on lain henki, joka määrittelee tarkoituksen. Lukion ja korkeakoulujen yhteistyön tavoitteena on mahdollistaa entistä jouhevammat siirtymät lukiosta jatko-opintoihin. Näiden siirtymien tulisi olla yhtä joustavia kuin siirtymisen perusopetuksesta toiselle asteelle. Lukioiden ja korkeakoulujen yhteistyön tiivistyminen voi edistää tätä kehitystä. Lukiolaisen näkökulmasta tämä tarkoittaa sitä, että hän voi jo lukiossa tutustua yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen tarjontaan ja toimintatapoihin omakohtaisemmalla otteella. Parhaassa tapauksessa opiskelijalle tarjoutuu mahdollisuus hahmottaa jo lukiossa varmemmin itselle sopivia tai sopimattomia jatko-opintovaihtoehtoja. Tämä on tärkeää tietysti lukiolaiselle itselleen siksi, että hänen ei tarvitse pelkästään mielikuvien varassa tehdä jatko-opintoja koskevia päätöksiä. On karmeaa hakeutua opintoihin, jotka eivät lopulta vastanneetkaan odotuksia ja mielikuvia.

Lukiolaki mahdollistaa siis kurkistamisen korkeakouluopintoihin jo lukiossa. Tämä voi lisätä vetovoimaa aloille, joihin lukiolaisia hakeutuu vähän. Kokonaisuutena ajatellen on myös yhteiskunnan etu, että oikeat ihmiset hakeutuvat heille sopiville aloille jatko-opintojen suhteen. Aktiivinen yhteistyö lukioiden ja korkeakoulujen osalta vahvistaa myös lukion opettajien ja opinto-ohjaajien valmiuksia pitää osaamistaan ja tietouttaan jatko-opinnoista helpommin ajan tasalla, mikä tietysti viime kädessä on opiskelijoiden etu. Vastaavasti samalla osaaminen ja tietous lukioista lisääntyy korkeakouluissa. Positiivinen mahdollisuus on myös se, että lukiolaki antaa perusteita myös lukioiden keskinäiselle ja toisaalta myös korkeakoulujen keskinäiselle yhteistyölle.

 

Erilaisia toteutustapoja yhteistyölle

Vaatimus lukio-opetuksen järjestäjän yhteistyöstä eri toimijoiden kanssa on kirjattu lakiin muotoon ”tulee olla yhteistyössä”, mutta keinoissa on tarjottu mahdollisuuksia täyttää tämä velvoite esimerkiksi lukion ulkopuolisin voimin. Korkeakouluyhteistyön osalta lukiolaki tarkoittaa sitä, että osa lukion opinnoista on järjestettävä yhteistyössä yhden tai useamman korkeakoulun kanssa. Lukiokoulutuksen järjestäjä voi kuitenkin itse määritellä velvoitteen käytännön ratkaisut omista lähtökohdistaan käsin.

Opetus- ja kulttuuriministeriö on hahmotellut erilaisia toteutustapoja lukioiden ja korkeakoulujen väliselle yhteistyölle. Yksi esitetty toteutustapa on se, että avointa korkeakouluopetusta ja sen tarjontaa avataan laajemmin lukioiden hyödynnettäväksi. Kyse voisi olla suoraan tutkinnonosiin kuuluvista opintojaksoista. Toinen vaihtoehto voi olla lukioille tarjottavat orientoivat opinnot, jotka voivat olla kaikille korkeakoulussa opiskeleville tarkoitettavia valinnaisia opintoja. Suuri päätäntävalta tarjonnasta ja niiden osuudesta osana korkeakoulututkintoa on korkeakouluilla itsellään. Kuitenkin kaikissa malleissa arviointi tapahtuisi korkeakouluissa ja suorituksia voisi lukea hyväksi sekä lukiossa että korkeakoulussa. Koska opiskelu tapahtuu lukio-opintojen ohella, niin sopiva laajuus olisi kaksi opintopistettä.

Saatavuuden kannalta paras tapa opiskella korkeakouluopintoja olisi verkkokurssit, jotka mahdollistavat tarjonnan ulottamisen käytännössä kaikille lukiolaisille. Digiteknologia avaakin mahdollisuuksia saavutettavuuden osalta, jolloin lukioiden korkeakouluyhteistyö ei ole riippuvainen maantieteellisestä sijainnista. Opiskelijoiden näkökulmasta digiteknologian myötä mahdollistuvat myös entistä yksilöllisemmät ja räätälöidymmät opintopolkuratkaisut.

 

Bisneskurssit reagoi lukiolain uudistuksiin

Talous ja nuoret TAT on toiminut aktiivisesti yhteistyössä korkeakoulujen ja lukioiden kanssa lukiolain hengessä. Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto on avannut lukiolaisille oman verkkokurssivalikoiman, jossa on osana kaksi TATin Bisneskurssien kanssa yhdessä tehtyä orientoivaa opintojaksoa: Globaalit markkinat ja vastuullinen liiketoiminta (2 op) sekä Myynti, markkinointi ja kaupallistaminen (2 op). Nämä opintojaksot ovat vapaasti kenen hyvänsä lukiolaisen opiskeltavissa maksutta. TATin opintojaksot ovat Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulun opetussuunnitelmassa; mikäli opiskelija tulee valituksi kyseisiin tutkinto-opintoihin, ovat opintosuoritukset täysimääräisesti hyväksiluettavissa. Ne hyväksytään myös lukion suorituksiin. TATin Bisneskurssit ja Helsingin yliopiston Avoin yliopisto aloittivat niin ikään yhteistyön, jonka myötä lukioiden on mahdollista helposti tarjota opiskelijoilleen yliopisto-opintoja. Helsingin yliopiston Avoimessa yliopistossa lukiolaisten valittavana on Myynnin verkkokurssi (6 op), johon myös Bisneskurssit on tuottanut sisältöjä. Myös Myynnin verkkokurssi on lukiolaisille maksuton.

Bisneskurssien näkökulmasta nämä yhteistyöavaukset palvelevat TATin tavoitetta auttaa nuoria kehittämään omia talous- ja työelämätaitojaan ja innostumaan yrittäjyydestä. Tämä tavoite mahdollistuu ennen kaikkea näiden yhteistyössä tehtyjen sisältöjen kautta. Sekä Jyväskylän että Helsingin yliopistojen avoimissa yliopistoissa yhteistyö TATin Bisneskurssien kanssa otettiin innolla vastaan. Myös lukioiden kiinnostus on ollut valtaisaa. Lukioissa selvästi arvostetaan sitä, että he saavat valmiita ratkaisuja, mikä mahdollistaa yhteistyön kehittämisen lukion omista lähtökohdista käsin. Tulevaisuus ja kokemukset kertovat, miten yhteistyötä kehitetään.

 

Ilmoittautuminen Bisneskurssien ja avointen yliopistojen yhdessä tuottamille, maksuttomille opintojaksoille on nyt auki. Lue lisää täältä!

Sami Mäki

sisältöasiantuntija

Kirjoittaja on oppimisympäristöjen sisältöihin erikoistunut aineenopettaja, joka haluaa kulkea koulutuksen kehittämisen etujoukossa. Hänelle osaamisen kehittäminen sekä uusien toimintatapojen kokeilu on elinehto. Kirjoittaja arvostaa myös vanhoja asioita, kuten vinyylilevyjä.